19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ކުރެހުން

އެތެއްގެ އަމިއްލަ ކުރެހުންތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުވެރިކަން

  • މި އެތް އަމިއްލަ އަށް ނަން ވެސް ލިޔޭ
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 06:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އެތެއް އަމިއްލައަށް ކުރަހަނީ -- ވޮފުލްސް އެޓް ނޫން

އެތް ތަކެއް އަމިއްލަޔަށް ކުރެހުންތަކެއް ކުރަހާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ދައުރުވެފަ އެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މި ވީޑީއޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުންދެ އެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ވީޑީއޯއިން ފެންނަ އެތްތަކަށް މި ގޮތަށް ކުރެހިދާނެކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. އެއީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިގޮތަށް ދައުރުވާ ވީޑިއޯތައް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އެޑިޓް ކޮށްފައި ހުންނާތީ އެވެ.

ނަމަވެސް "ސުޑާ" ނަމަކަށް ކިޔާ އެތެއް ހަގީގަތުގައި ވެސް މިވަނީ އަމިއްލައަށް ކުރަހައިފަ އެވެ. މި އެތް އަމިއްލައަށް ފިހިން ކުރަހާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވެފަ އެވެ. ދިވެހިންގެ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މި ވީޑިއޯ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާއިރު ވީޑިއޯގައި މި އެތް ގެންގުޅޭ މިހާ ހަމައެކެނި ކޮއްދޭކަމަކީ ސުޑާ އަށް ޖައްސަންވީ ކުލަ ހާކައިފައި ފިހި ދިއްކޮށްލުމެވެ. ދެން ބަކީ މަސައްކަތް ސުޑާ އަމިއްލައަށް ކުރިޔަށް ގެންދެއެވެ.

 ސުޑާ ކުރަހާފައިވާ މަންޒަރެއް 

ސުޑާ މިއީ ޓައިވާންގެ އެތް ގެންގުޅޭ ކޭމްޕެއްގައި ގެންގުޅޭ އެތެކެވެ. ސުޑާގެ އިތުރުން ކުޑަ ދެ އެތަކަށް ވެސް މިގޮތަށް ކުރަހަން ވަނީ ދަސްކޮށް ދީފައެވެ.

ސުޑާ އަމިއްލަޔަށް އެތެއްގެ ފޮޓޯ އޭތިގެ ނަން އަމިއްލައަށް ލިޔާ މި ވީޑިއޯއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާއިރު މި ކުރެހުންތައް ފަތުރުވެރިންނަށް ވިއްކައިގެން މި އެތްތައް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުން ދަނީ އާމްދަނީ ވެސް ހޯދަމުންނެވެ. މި ފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ އެތްތައް ގެންގުޅޭ މަރުކަޒުގެ އެކި ކަންކަން ކުރުމަށްށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް