21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މިފްކޯ

މިފްކޯ ބަނގުރޫޓްވެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެކަން އަންގައިފި

  • މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމުން
  • ސައިޓް ނޫން އެހެން ދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ ސައިޓް ތަކަށް ބަދަލު ކުރުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 12 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 02:23 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމްމޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) ބަނގުރޫޓް ވުމުން ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން އަންގައިފިއެވެ.

 

މިފްކޯގެ ސީއީއޯ އަދްލީ އިސްމާއިލް ސޮއިކުރައްވައި، އަންގާރަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ މެމޯގައި ވަނީ އެކުންފުންޏަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ، ކުންފުނިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ކުންފުނި ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ނިންމުމައި ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލެވި ބައެއް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ދާއިރާ ނުވަތަ ސައިޓް ނޫން އެހެން ދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ ސައިޓްތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ މަގާމަށާއި މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެވި އަދި މުވައްޒަފުން މަދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ ދާއިރާތަކުން މުވައްޒަފުން މަދު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މެމޯގައި ވެއެވެ.

 

މިފްކޯއިން ބުނީ ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށާއި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށްބ ަދަލުތައް ގެނައުމުގެ ގޮތުން ރީ ސްޓްރަކްޗަރިން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، ގެނެވޭ ބަދަލުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ދުރާލާ އެންގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުންފުނީގެ އާ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު އަމަލު ކުރެވޭނެ އުސޫލް އެންގޭނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައެވެ.

 

މިފްކޯ ބަނގްރޫޓްވުމާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް