19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ފުޓުބޯޅަ

ކުޓީނިއޯ ކުޅުމާމެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމަން: ކްލޮޕް

  • ކުޓީނިއޯ ކުޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނުނިމޭ. ކްލޮޕް
  • މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ކުޓީނިއޯ ނުފެންނާނެއޭ ނުބުނާނަން. ކްލޮޕް
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 21:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް އަދި ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގްގައި ސައުތެމްޓަންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ ބޭނުންކުރުމާ މެދު އަދި ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

ކުޓީނިއޯ ކުޑަ ހުޅަށް އަނިޔާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ސަންޑަލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. މި އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ކުޓީނިއޯ ވަނީ މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިން ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފަ އެވެ.

ކްލޮޕް ބުނީ ކުޓީނިއޯ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން މިހާރު އޭނާ ހުރީ ފިޓުވެފައި ކަމަށާ އެހެން ނަމަވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުޅުމާއި ދުރުގައި ހުރި ކުޅުންތެރިޔަކު އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކްލޮޕް ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ކުޓީނިއޯ ނުފެންނާނެއޭ ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުންކުރުމާ ދޭތެރޭ ވަކި ގޮތެއް އަދި ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޓީނިއޯ އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އައުމަކީ ޓީމަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ.

ކުޓީނިއޯ އަކީ މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ލިބުނު އަނިޔާއާއެކު ކުޓީނިއޯ ނުލައި ލިވަޕޫލް ކުޅުނު ބައެއް މެޗުތަކުން އެޓީމަށް ވަނީ މުހިންމު ޕޮއިންޓުތަކެއް ގެއްލިފަ އެވެ.

ލިވަޕޫލް އެންމެ ފަހުން ލީގު ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ 2012 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި އެޓީމު ވަނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވެފަ އެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން އާއި ޖޭމްސް މިލްނާ އަދި ޖޮއެލް މަޓިޕް ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް