16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޑރ. މަޖީދު

ޑރ.މަޖީދު: ގެއްލި ދިޔައީ އަގުހުރި އުސްތާޛެއް

  • އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ސްރީލަންކާގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
  • އެމަނިކުފާނަކީ ކިޔަވާކުދިންގެ ލޯބި ލިބިވަޑައިގެންފައި ހުންނެވި އުސްތާޛެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 23 މެއި 2018 | ބުދަ 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ -- ރައީސް އޮފީސް

މަރުދުވަހާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ލޮބުވެތި އުސްތާޛް ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެހީ ވަރަށް ހިތްދަތިކަމާއި ފުންހިތާމައާއި އެކުގައެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ޖަންނަތުލް ފިރްދައުސްގެ މާތް ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން!

އަޅުގަނޑު، ބާރީ އުސްތާޛް އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަން ފެށީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޑަޑީޒްގެ ސީނިއާ ލެކްޗަރަރއެއްގެ މަޤާމު ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބާރީ އުސްތާޛަކީ ހިތްތިރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުލާހަށް ވަޑައިގެން ކިޔަވައިދެއްވަން ފެއްޓެވެމުން ފާހަގަވީ އެކަމެވެ. ބާރީ އުސްތާޛްގެ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ދަރިވަރުންނާއި މެދު ބަހައްޓަވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާނެކަންކަމެވެ.

އުސްތާޛް އަބަދުވެސް އިސްކަންދެއްވާ އެއް ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ފިލާވަޅެއް ވެސް ނިމުމުން އެ ފިލާވަޅެއް ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެނގުނުތޯ އަބަދުވެސް އެއްސެވުމެވެ. އަދި ނޭނގޭނަމަ ސުވާލުކުރުމަށް ވިދާޅުވާނެއެވެ. ދަރިވަރެއް ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ ދަރިވަރަކަށް އޮޅުންއަރާ ކަމެއް ކިޔައިދެއްވުމަށް ފަހު، އޮޅުން ފިލައިފިތޯ ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފިލާވަޅުތައް ނަންގަވައިދެއްވާއިރު އާންމުކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާ ގެ ހަދީޘްތައް ވިދާޅުވެދެއްވަނީ، އެއްޗެއް ބަލައިގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދައިން ކިޔައިދެއްވާއިރުވެސް މަދުން ނޫނީ ލެކްޗަރާއަކަށް ކިޔައި ނުދެއްވޭފަދަ ފަސޭހަފުޅު ގޮތަކަށެވެ. ކިޔަވައިދެއްވާއިރު އަމިއްލަފުޅު ރައުޔުތައް ކުރިއަށް ނެރުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އަބަދުވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ރަސޫލާ ގެ ހަދީޘްފުޅުތަކުން ހެކި ދެއްކެވުމަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައެވެ.

ބާރީ އުސްތާޛް ފާހަގަކުރެވެނީ ދަރިވަރުންނަށް އެހީވެދެއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނެތް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެސައިންމަންޓް ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރަކަށް ނުލިބިގެން އުޅޭނަމަ، އަމިއްލައަށް އިސްނަންގަވައިގެން އެ ދަރިވަރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ހޯއްދަވައިދެއްވައެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެލައްވައެވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރަކާއި މެދުގައިވެސް ކަންތައް ކުރައްވަނީ އެގޮތަށެވެ. ވަކި ކުއްޖަކު ތަފާތު ނުކުރައްވައެވެ. އުސްތާޛަކީ ހުރިހާ އިރެއްގައިމެ ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވެލެއްވި ވަރަށް ހިތްތިރި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ އަޑު އައްސަވައި ދަރިވަރުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ވާހަކައެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އާއި ފެކްލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އެއްކޮށްލައި، ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ކިޔަވައި ދޭން ފެށީ މިއަހަރުއެވެ. މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ބައެއް ކްލާސްތަކަށް ދެގަޑި ދެމެދުގައި ބޮޑު ބްރޭކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ. އެގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް، އެއީ ބޭކާރު ވަގުތުތަކެއްކަމަށް ދަރިވަރުން އުސްތާޛް އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. އަދި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅައިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބުނު ވާހަކަވެސް ދަރިވަރުން އުސްތާޛާއި ހިއްސާ ކުރިއެވެ.

އެދުވަހު އުސްތާޛް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަމަކީ މުދައްރިސުންނަށް އޭގެމައްޗަށް ބާރުހިންގޭ ކަންކަން ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދޭތޯ އިސް ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ދަރިވަރުންނަށްޓަކައި ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުސްތާޛް އެފަދައިން ވިދާޅުވި ހަފްތާ ތެރޭގައި ކަމާއިބެހޭ އިސް ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައި އެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެކަން ހައްލު ކޮށްދެއްވިއެވެ.

އުސްތާޛް ނެތިދިއުމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުމެކެވެ. ދަރިވަރުންނާއި ނުހަނު ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރައްވި އުސްތާޛް ނެތި ދިއުމަކީ އެމަނިކުފާނު ކިޔަވައިދެއްވި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ފުން ހިތާމައެއް ގެނުވި ކަމެކެވެ.

ދުޢާއަކީ މާތް ﷲ ބާރީ އުސްތާޛަށް ޖަންނަތުލް ފިރްދައުސްގެ މާތް ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވައި، އުސްތާޛުގެ އާއިލާއަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމެވެ. އާމީން!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް