25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޑރ. މަޖީދު

ޑރ.މަޖީދު: ގެއްލި ދިޔައީ އަގުހުރި އުސްތާޛެއް

  • އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަވީ ސްރީލަންކާގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި
  • އެމަނިކުފާނަކީ ކިޔަވާކުދިންގެ ލޯބި ލިބިވަޑައިގެންފައި ހުންނެވި އުސްތާޛެއް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 23 މެއި 2018 | ބުދަ 12:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ -- ރައީސް އޮފީސް

މަރުދުވަހާއި ހަމައަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ލޮބުވެތި އުސްތާޛް ޑރ އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވި ޚަބަރު އެހީ ވަރަށް ހިތްދަތިކަމާއި ފުންހިތާމައާއި އެކުގައެވެ.

އެމަނިކުފާނަށް ޖަންނަތުލް ފިރްދައުސްގެ މާތް ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށި. އާމީން!

އަޅުގަނޑު، ބާރީ އުސްތާޛް އެންމެ ފުރަތަމަ ދަންނަން ފެށީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މުދައްރިސެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޑަޑީޒްގެ ސީނިއާ ލެކްޗަރަރއެއްގެ މަޤާމު ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބާރީ އުސްތާޛަކީ ހިތްތިރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުލާހަށް ވަޑައިގެން ކިޔަވައިދެއްވަން ފެއްޓެވެމުން ފާހަގަވީ އެކަމެވެ. ބާރީ އުސްތާޛްގެ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ދަރިވަރުންނާއި މެދު ބަހައްޓަވާ ލޯތްބާއި އަޅާލުމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ހިތުން ފިލައިގެން ނުދާނެކަންކަމެވެ.

އުސްތާޛް އަބަދުވެސް އިސްކަންދެއްވާ އެއް ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ ފިލާވަޅެއް ވެސް ނިމުމުން އެ ފިލާވަޅެއް ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަމައަށް އެނގުނުތޯ އަބަދުވެސް އެއްސެވުމެވެ. އަދި ނޭނގޭނަމަ ސުވާލުކުރުމަށް ވިދާޅުވާނެއެވެ. ދަރިވަރެއް ސުވާލުކޮށްފިނަމަ، އެ ދަރިވަރަކަށް އޮޅުންއަރާ ކަމެއް ކިޔައިދެއްވުމަށް ފަހު، އޮޅުން ފިލައިފިތޯ ސުވާލުކުރައްވާނެއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ފިލާވަޅުތައް ނަންގަވައިދެއްވާއިރު އާންމުކޮށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާ ގެ ހަދީޘްތައް ވިދާޅުވެދެއްވަނީ، އެއްޗެއް ބަލައިގެނެއް ނޫނެވެ. އަދި އެފަދައިން ކިޔައިދެއްވާއިރުވެސް މަދުން ނޫނީ ލެކްޗަރާއަކަށް ކިޔައި ނުދެއްވޭފަދަ ފަސޭހަފުޅު ގޮތަކަށެވެ. ކިޔަވައިދެއްވާއިރު އަމިއްލަފުޅު ރައުޔުތައް ކުރިއަށް ނެރުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އަބަދުވެސް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ރަސޫލާ ގެ ހަދީޘްފުޅުތަކުން ހެކި ދެއްކެވުމަށް އިސްކަމެއް ދެއްވައެވެ.

ބާރީ އުސްތާޛް ފާހަގަކުރެވެނީ ދަރިވަރުންނަށް އެހީވެދެއްވުމުގައި ދެވަނައެއް ނެތް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެސައިންމަންޓް ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދަރިވަރަކަށް ނުލިބިގެން އުޅޭނަމަ، އަމިއްލައަށް އިސްނަންގަވައިގެން އެ ދަރިވަރަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު، ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހުރި ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތައް ހޯއްދަވައިދެއްވައެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެލައްވައެވެ. ކޮންމެ ދަރިވަރަކާއި މެދުގައިވެސް ކަންތައް ކުރައްވަނީ އެގޮތަށެވެ. ވަކި ކުއްޖަކު ތަފާތު ނުކުރައްވައެވެ. އުސްތާޛަކީ ހުރިހާ އިރެއްގައިމެ ދަރިވަރުންނަށް އެހީތެރިވެލެއްވި ވަރަށް ހިތްތިރި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ އަޑު އައްސަވައި ދަރިވަރުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ.

އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ވާހަކައެވެ.

އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ އާއި ފެކްލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އެއްކޮށްލައި، ފެކަލްޓީ އޮފް ލޯ އެންޑް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް ކިޔަވައި ދޭން ފެށީ މިއަހަރުއެވެ. މި ބަދަލާއި ގުޅިގެން ބައެއް ކްލާސްތަކަށް ދެގަޑި ދެމެދުގައި ބޮޑު ބްރޭކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނެވެ. އެގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް، އެއީ ބޭކާރު ވަގުތުތަކެއްކަމަށް ދަރިވަރުން އުސްތާޛް އަރިހުގައި ދެންނެވިއެވެ. އަދި ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށައަޅައިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ނުލިބުނު ވާހަކަވެސް ދަރިވަރުން އުސްތާޛާއި ހިއްސާ ކުރިއެވެ.

އެދުވަހު އުސްތާޛް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަމަކީ މުދައްރިސުންނަށް އޭގެމައްޗަށް ބާރުހިންގޭ ކަންކަން ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދޭތޯ އިސް ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ދަރިވަރުންނަށްޓަކައި ވީ އެންމެ ބޮޑަކަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުސްތާޛް އެފަދައިން ވިދާޅުވި ހަފްތާ ތެރޭގައި ކަމާއިބެހޭ އިސް ފަރާތްތަކަށް ދަންނަވައި އެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެކަން ހައްލު ކޮށްދެއްވިއެވެ.

އުސްތާޛް ނެތިދިއުމަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ ގެއްލުމެކެވެ. ދަރިވަރުންނާއި ނުހަނު ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރައްވި އުސްތާޛް ނެތި ދިއުމަކީ އެމަނިކުފާނު ކިޔަވައިދެއްވި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ފުން ހިތާމައެއް ގެނުވި ކަމެކެވެ.

ދުޢާއަކީ މާތް ﷲ ބާރީ އުސްތާޛަށް ޖަންނަތުލް ފިރްދައުސްގެ މާތް ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރައްވައި، އުސްތާޛުގެ އާއިލާއަށް ހިތްވަރު ދެއްވުމެވެ. އާމީން!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް