19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު

ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެދެފި

  • ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އަމަލު ނުކުރުމަށް އެދިފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 11 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 20:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް -- ގޫގުލް

ހައުސިންގ މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލުން މުއިއްޒުއަށް ސިޓީއަކުން އެދެފި އެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލުން މުއިއްޒުއަށް މި ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ ތިނަދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "އޭ"  ކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ޗެކްކޮށްދިނުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގައި އެދިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަން އެކައުންސިލް ކޮށްދީފައި ނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އެ ލިސްޓް ބާތިލް ކޮށްފައިވާތީ އެވެ.

ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މައުމޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވާތީ އެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެވެން އޮތީ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް މެދުކޮށްކަމަށްވާތީ، ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އެމައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެދުނު މައުލޫމާތު ފޮނުވުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ބުނެ އެވެ. އަދި އެކަން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ބާޠިލްކުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާތީކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނުމަކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު އަދި ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އެސީޓީގައި ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އެފަދަ ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު އާއްމުކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ތިނަދޫ ކައުންސިލާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ރަށުގެ މަސްލަހަތު ގެއްލޭގޮތަށް އަދި ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލާމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އަމަލު ނުކުރުމަށާއި އެއައްވުރެ ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވަނީ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުއިއްޒުގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ ފްލެޓަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން "އޭ" ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް ޗެކުކުރިއިރު ފާހަގަކުރެވުނު ގިނަ ކަންކަމަކީ، ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމުގައި ދީފައިވާ މައުލޫމާތު ޗެކްކޮށްދިނުމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމުން، އެކަން އެ ކައުންސިލުން ކޮށްދެއްވާފައި ނުވާތީ ދިމާވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް