16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05

ޕީޕީއެމް ރިޔާސީ ޓިކެޓް

އެމްޑީޕީގައި އޮތީ އާއްމު މެމްބަރުންގެ ބާރު، ޕީޕީއެމްގައި ހަމައެކަނި ރައީސް ޔާމީން ބާރު!

  • އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެނީ އާއްމު މެމްބަރުން ކަނޑައަޅާ ބޭފުޅަކަށް
  • ޕީޕީއެމްއިން ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދޭން ނިންމީ، އެޓިކެޓް ދޭން ނިންމި ބޭފުޅާގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ ކައުންސިލަކުން
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 23 މެއި 2018 | ބުދަ 05:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ރައީސް ޔާމީން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރިއަށް މިއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމްއިން ނެރޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ރައީސް ޔާމީންކަމަށް އެޕާޓީއިން ނިންމިއިރު، މީގެ 10 ވަރަކަށް މަސް ދުވަސް ކުރިން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޕީޕީއެމްއިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅާނީ ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ގަދަބާރުން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނާއި، ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި ޕީޕީއެމްއަށް ސޮއެކުރުވާ ވާހަކަ ދެކެވެމުންދިޔަ އެދުވަސްވަރު، ރައީސް ޔާމީން އެހެން ވިދާޅުވުމުން، އެއީ ހަމަ ހަޤީގަތުގައިވެސް އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ހުރެގެން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއް ބާވައޭ އޭރުވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ.

މިއަދު އެނގިގެން މިދިޔައީ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތްކަމެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު 50 ހާހަށް އަރާކަމަށް ބުނެ އަޑު ހަރުކޮށް އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު، އެދަންނަވާ 50 ހާސް މެމްބަރުންނަށް އޮތީ ކޮން އުފަލެއްތޯއެވެ؟ ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯވެއެވެ. ޕާޓީގެ ސިޔާސީ މާބޮޑު ޙަރަކާތްތެރިކަމެއް ނެތެވެ. އާދައިގެ ރައްޔިތަކަށް ޕާޓީގެ އިސް މަޤާމަށް އާދެވޭކަމަށް ނުވެއެވެ. މެމްބަރުންގެ ސޮއެ ހޯދުމަށްފަހު ދެން މެމްބަރުން ތިބޭކަން ހަނދާންވަނީ އަނެއްކާވެސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ވީމައެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުން އަތުން ގަދަކަމުން ސޮއެ ހޯދައިގެން ޕީޕީއެމްއިން ކުރާހާވެސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިފެންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ސޮޔަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ރުފިޔާއެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޯދުމެވެ. އާޚިރުގައި އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު، އާއްމު މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީއިން ކޮށްދޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތެވެ. 

ޕީޕީއެމްގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރު އޮންނަ ކައުންސިލަކީ އެއްކޮށްކަހަލަ ގޮތަކަށް ޕާޓީގެ ރައީސް އައްޔަންކުރާ ބައެކެވެ. ޤަވާޢިދުން ކޮންގްރެސް ނުބާއްވައެވެ. ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަމިއްލަފުޅަށް ރައީސް ޔާމީން އެހޯއްދެވީ އެމަނިކުފާނު އެކި ވަޒީފާތައް ދެއްވާފައި ތިއްބެވި ބޭބޭފުޅުންނާއި މަޖިލިސް މަދު މެމްބަރުންކޮޅެއް ހިމެނޭ ކައުންސިލަކުން ނިންމައިގެންނެވެ. ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުން ކުރެން ހޭ ވެސް އަހައިނުލައެވެ. މިއީ އެބޭފުޅުން ދަންނަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ނޫންކަމަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އެއާއި ޚިލާފަށް އެމްޑީޕީ ފެންނަނީ އާއްމު މެމްބަރުންގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ގަދަ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހަކީ މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރާ މެމްބަރުން ތިއްބަވާ، ސީދާ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި ގުޅިފައިވާ މަޖިލީހެކެވެ. ދާއިރާގެ މެމްބަރުންގެ ރޫޙާއި ޚިލާފަށް ދާނަމަ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ދެން ފަހަރަކުން ނުލިބޭނެކަން ޔަޤީންވާތީ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށްވެސް ދާއިރާގެ އާއްމު މެމްބަރުންގެ އަޑުތައްވެސް އަހަން ޖެހެއެވެ. 

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދެނީވެސް ސީދާ އާއްމު މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ޕާޓީއެއްގެ ކައުންސިލުން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަން އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އެއޮތީ ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް ދައްކައިދީފައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް އެންމެ ބޭފުޅަކު ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމުންވެސް، އެބޭފުޅާއަށްވެސް ރުހުން އޮތްތޯ ބަލަން ވޯޓު ނަގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބާރަކީ އެއީއެވެ. ޕާޓީީއެއްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަށް އަސަރުކުރާ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި، އެމެމްބަރުންގެ ވިންދާއި ރޫޙު ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ. އެހެން ނޫނީ ފަހުން ނިކުންނަ ނަތީޖާ ގޯސްވާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޕީޑީ

6 މަސް ކުރިން

އެމްޑީޕީޣޭ ހާލަތުވެސްއޮތީ ޕީޕީއެމްއާ އެއް ދަރަޖައެއްގަ!

0
1