25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ރޯދަ އާއި ސިއްހަތު

ރޯދަ ހިފުމުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ފައިދާތައް އިނގޭތަ؟

  • މީހާގެ ވިސްނުމާއި ކަންކަން ދަސްކުރުމުގެ ބާރު އިތުުރުކޮށްދޭ
  • ސިކުނޑީގެ ނާރުތައް ވަރުގަދަކޮށްދޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 22 މެއި 2018 | އަންގާރަ 22:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


ރަމަޟާން މަސް -- އޭއެފްޕީ

ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އެއް ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފަ އެވެ. ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން  ހަށިގަނޑުގެ ކެޔުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެ އެވެ. ރޯދަ މަހުގައި ބަރުދަން ލުއި ވުމަށް ފަސޭހަ ވުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުން ދުރުވުމަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަކަށްވެގެންދެ އެވެ. މިކަން ކަމުގެ އިތުރުންވެސް ރޯދައިގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ކުރެ އެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. ނިއުރޯސައިންޓިސްޓުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކެއުން މަދުކޮށްލުން ނުވަތަ ނުކައި ހުރުމުން ސިކުނޑީގެ ނާރުގެ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެ އެވެ.

އެގޮތުން އަލްޒައިމާސް އާއި ޕާކިންސަންސްގެ ބަލިތަކުން ސަމަލާތްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެ އެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކެޔުމުގައި ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން މީހާގެ މެމޮރީ ނުވަތަ ހަނދާންތައް ސިކުނޑީގައި ބެހެއްޓުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދެ އެވެ.

 ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މީހާގެ ފުރަމޭގައި ގްލައިކޮޖެން ކިޔާ މާއްދާއެއް ރައްކާ ކުރެވިގެންދެ އެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ ގްލައިކޮޖެން ބޭނުން ކުރުމުން ހަށިގަނޑުގެ ފެޓްސް ދުއްވާލުމަށް ނުވަތަ ވިރުވާލުމަށް އެހީތެރިވެ އެވެ. މި ކެމިކަލްތައް ހަޑިގަނޑުގައި އެނަރޖީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަންކަން ދަސްކުރުމަށާއި މެމޮރީ އާއި ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ތިން ފަހަރު ދުވާލަކު ކާ ކަމުގައިވާ ނަމަ ފުރަމޭގައި ރައްކާ ކުރެވޭ ގްލައިކޮޖެން ބޭނުން ކުރުމަށް ހަށިގަނޑަށް ވަގުތެއް ނޯވެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަސްކުރުމުގެ ގާބިލް ކަމާއި މެމޮރީ އިތުރު ކުރުމަށް އުފައްދާ ކެމިކަލް ހަށިގނަޑުގައި ނޫފައްދަ އެވެ.

 މީގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ސަބަބުންވެސް ގްލައިކޮޖެން ގަށިގަނޑު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދެ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް