26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ރޯދަ އާއި ސިއްހަތު

ރޯދަ ހިފުމުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ފައިދާތައް އިނގޭތަ؟

  • މީހާގެ ވިސްނުމާއި ކަންކަން ދަސްކުރުމުގެ ބާރު އިތުުރުކޮށްދޭ
  • ސިކުނޑީގެ ނާރުތައް ވަރުގަދަކޮށްދޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 22 މެއި 2018 | އަންގާރަ 22:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ރަމަޟާން މަސް -- އޭއެފްޕީ

ދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅޭ އެއް ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާން މަހުގައި ރޯދަ ހިފަ އެވެ. ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން  ހަށިގަނޑުގެ ކެޔުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެ އެވެ. ރޯދަ މަހުގައި ބަރުދަން ލުއި ވުމަށް ފަސޭހަ ވުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުން ދުރުވުމަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަކަށްވެގެންދެ އެވެ. މިކަން ކަމުގެ އިތުރުންވެސް ރޯދައިގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބޮޑު ފައިދާތަކެއް ކުރެ އެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ރޯދަ ހިފުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ސިކުނޑިއަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދެ އެވެ. ނިއުރޯސައިންޓިސްޓުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކެއުން މަދުކޮށްލުން ނުވަތަ ނުކައި ހުރުމުން ސިކުނޑީގެ ނާރުގެ ބަލިތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެ އެވެ.

އެގޮތުން އަލްޒައިމާސް އާއި ޕާކިންސަންސްގެ ބަލިތަކުން ސަމަލާތްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެ އެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކެޔުމުގައި ހިފެހެއްޓުންތަކެއް ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބުން މީހާގެ މެމޮރީ ނުވަތަ ހަނދާންތައް ސިކުނޑީގައި ބެހެއްޓުމަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދެ އެވެ.

 ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މީހާގެ ފުރަމޭގައި ގްލައިކޮޖެން ކިޔާ މާއްދާއެއް ރައްކާ ކުރެވިގެންދެ އެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ރައްކާކުރެވިފައި ހުންނަ ގްލައިކޮޖެން ބޭނުން ކުރުމުން ހަށިގަނޑުގެ ފެޓްސް ދުއްވާލުމަށް ނުވަތަ ވިރުވާލުމަށް އެހީތެރިވެ އެވެ. މި ކެމިކަލްތައް ހަޑިގަނޑުގައި އެނަރޖީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަންކަން ދަސްކުރުމަށާއި މެމޮރީ އާއި ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ތިން ފަހަރު ދުވާލަކު ކާ ކަމުގައިވާ ނަމަ ފުރަމޭގައި ރައްކާ ކުރެވޭ ގްލައިކޮޖެން ބޭނުން ކުރުމަށް ހަށިގަނޑަށް ވަގުތެއް ނޯވެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަސްކުރުމުގެ ގާބިލް ކަމާއި މެމޮރީ އިތުރު ކުރުމަށް އުފައްދާ ކެމިކަލް ހަށިގނަޑުގައި ނޫފައްދަ އެވެ.

 މީގެ އިތުރުން ކަސްރަތު ކުރުމުގެ ސަބަބުންވެސް ގްލައިކޮޖެން ގަށިގަނޑު ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށްދެ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް