22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ކާރު އުފެއްދުން

ޓެސްލާއަށް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: ގޯލްޑްމޭން

 • ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގައި 10 ބިލިއަން ބޭނުންވާނެ
 • ފައިސާ ހޯދަން މައިގަނޑު ތިން ގޮތެއް ބޭންކުން ވަނީ ކިޔައިދީފައި
 • މަސްކް ދަނީ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 18 މެއި 2018 | ހުކުރު 19:32 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
 2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
 3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
 4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
 5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
 6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
 7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
 8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އެލޮން މަސްކް -- އޭއެފްޕީ

މަޝްހޫރު އިލެކްޓްރޯނިކް ކާރު އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓެސްލާ 2020ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ވުޖޫދުގައި އޮތުމަށްޓަކައި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުން ވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް އަދި ފިނޭންސް ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނި ގޯލްޑްމޭން ސެކްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގައި އެ އަދަދަށްވާ ފައިސާ ޓެސްލާ ބޭނުން ވާނީ ޗައިނާގައި އެކުންފުނީގެ ބައެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފައި ވާތީ އާއި ކާރުތައް އުފެއްދުމަށް ދާ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް ކަމަށް ގޯލްޑްމޭންއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެއަހަރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދަން މައިގަނޑު ތިން ގޮތެއް ބޭންކުން ވަނީ ކިޔައިދީފައެވެ. ބޭންކުން ބުނެފައިވަނީ ޓެސްލާއިން ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި ނޫނީ ކޮންވާޓަބަލް ނޯޓްސް ގޮތުގައި ފައިސާ ނެގޭނެކަމަށާއި ހަމައެހެންމެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކައިގެންވެސް ފައިސާ ހޯދޭނެކަމަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް އިޚްތިޔާރު ކުރިއަސް އިޚްތިޔާރު ކުރި ކަމަކަށް ބަލާފަ ކުންފުންޔަށް ދިމާވާނެ ދަތިތައް ހުންނާނެ ކަމަށްވެސް ބޭނުންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގޯލްޑްމޭންގެ އެނަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޑޭވިޑް ވިދާޅުވީ ޓެސްލާގެ މިހާރު ހުރި ދަރަނިތަކުގެ މައްޗައް ބޮޑު ދަރަންޏެއް ނެގުމަށްފަހުގައި ކުރީގެ ދަރަނިތައް އަދާކުރުމަށްފަހު ޓެސްލާ ވަރުގަދަކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައިވަރު ކަންކަން ހުރިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ނަގާ ބޮޑު ދަރަނީގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ދާރުންނަށް ގެއްލުން ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ޑޭވިޑް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެސްލާގެ ސީއީއޯ އެލޮން މަސްކް ދަނީ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެކަން ކުރަން ފައްޓާފައި ވަނީ މޮޑެލް 3 އުފެއަދުމަށް ދިމާވި ދަތިތަކާއި ވިދިގެންނެވެ. މަސްކް މިއަހަރު ކުންފުނީގެ ކެޕިޓަލް ބޮޑު ނުކުރުމަށްވެސް ގަސްތު ކުރައްވައިފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު އެކަނިވެސް ޓެސްލާއަށް ވަނީ 2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލުމާއި ކުރިމަތި ލާން ޖެހިފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް