17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް

ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުކުމް ކުރައްވާ: މަހްލޫފް

 • ހުކުމް ކުރަނީ ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ނޫން، ޝަރީއަތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް: ގާޒީ
 • ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަދެއްވުމަށް މަހްލޫފް އެދިލެއްވި
 • މަހްލޫފް މިމައްސަލާގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލަކާ ނުލައި
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 16:16 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. ވިލުފުށީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ ރިޔާޒް ރަޝީދު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެއްފަރާތްވެ، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
 3. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
 4. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 5. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 6. މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 7. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 8. ޑރ އިޔާޒަށް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފި


މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާއި ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު ތަކުރާރުކޮށް ސަސްޕެންޑް ކުރަމުންދާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގެން، ގާނޫނީ ވަކީލަކާ ނުލާ ޝަރީއަތަށް ވަޑައިގެން، ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ގާޒީއަށް ނިސްބަތް ކުރައްވާ މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުންނާއި މަހްލޫފްގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ހެއްކާއި ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ހަތް ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވި ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އަދި މަހްލޫފްގެ ފަރާތުންވެސް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި މިމައްސަލައަށް މަހްލޫފްގެ ފަރާތުން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ނާޒިމް އަބްދުއްސައްތާރު އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުހުމަށްފަހު، މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް ކުރެއްވި ޓްވީޓަކާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލައިށް ސަސްޕެންޑް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ދެން ތިއްބެތި ދެ ވަކީލުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފާއި މުހައްމަދު ހައްސާން ވަނީ މަހްލޫފްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިމައްސަލައިން ތަނާޒުލް ވެފައިވާކަން ކޯޓަށް އަންގާފައި ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

 އެހެންކަމުން މިއަޑުއެހުމަށް މަހްލޫފް ވަޑައިގެންނެވީ ގާނޫނީ ވަކީލަކާ ނުލައެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އެ ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކީ ނާޒިމްގެ އެކައުންޓެއް ކަމަށް ކަށަވަރު ކުރުމެއްނެތި ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ ގާބޫލުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ނާޒިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި، އަލުން އޭނާގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމަށް މަހްލޫފް އެދިލެއްވި އެވެ. މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަން އައިއިރު، ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ އެތަކެތި ބަލައި ގަނެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އަދި ފަހުން ސިޓީއަކުން ދެންނެވި ކަމަށްވެސް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގާޒީ ވިދާޅުވީ އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން ނާޒިމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާއިރު، ނާޒިމްގެ ފަރާތުން އެކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެ އެކައުންޓަކީ ނާޒިމްގެ އެކައުންޓެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަށް ނާޒިމް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކުރުން ހަމަ އެގޮތުގައި އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މެއި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުމަށް މަހްލޫފް ވަޑައިގެންނެވީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ނާންގާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ ދެން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައިގަތުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށްވެސް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނާޒިމަކީ މަހްލޫފްގެ މައްސަލަތަކުގައި އިސް ކޮށް އުޅުއްވާ ގާނޫނީ ވަކީލު ކަމަށްވެފައި ނާޒިމް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަކީ މިމައްސަލާގައި ކުރިއަށްދާން ވަރަށް ދަތިކަމެއް ކަމަށާއި ނާޒިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާނުލާނަމަ މިމައްސަލާގައި ވަޑައިގަންނަވާނީ ގާނޫނީ ވަކީލަކާ ނުލާ އެކަނި ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިނގާފައިނުވާ ކަމެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަމަށްބުނެ، ދައުލަތުން ކޮށްފައިވާ އެދައުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށް ހެކި ހުށަހަޅުއްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން، މިމައްސަލާގައި މަހްލޫފް ފުލުހުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޔާނާއި، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްގެ ދެ ސިޓީއަކާއި މަހްލޫފް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓަކީ އޭނާގެ އެކައުންޓެއްކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅި އެވެ.

 

ހެކި ހުށަހެޅުމަށާއި އިތުރު އެއްޗެއް ވިދާޅުވާން ބޭނުންނަމަ ވިދާޅުވުމަށް މަހްލޫފަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ "ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރައްވާ" ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވުމުން ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވީ ހުކުމް ކުރަނީ ގާޒީ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނޫން ކަމަށާއި ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅޭ ހެއްކާ ގަރީނާއާއި ދެފަރާތުގެ ވާހަކަ ތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް