18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ސިއްހަތު

މަންމައިންނަށް ޚާއްސަ: އުފާވެރި މަންމައަކަށް ވުމަށް މި ފަސް ކަންތައް ވަރަށް މުހިއްމު

  • އާއިލީ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވޭނީ މައިމީހާ ދުޅަހެއު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމުން
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 15 މެއި 2018 | އަންގާރަ 03:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


މަންމައިންނަކީ އާއިލާގައި ވަރަށް ޒިންމާ ބޮޑު ބައެއް -- ގޫގުލް

މަންމައިންގެ ދުވަހަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މޭމަހުގެ ދެވަނަ ހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ފާހަގަ ކުރާ ވަރަށް ވެސް ޚާއްސަ ދުވަހެކެވެ.

މި ޚާއްސަ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މަންމައިންނަށް ޚާއްސަ ސިއްހީ މައުލޫމާތުކޮޅެއް ހިއްސާ ކޮށްލާނަމެވެ.

މަންމަ އެއްގެ ޝަރަފަކީ ވަރަށް މަތިވެރި ޝަރަފެކެވެ. އަދި އެހާމެ ޒިންމާއާއި މަސްއޫލިއްޔަތު ވެެސް ބޮޑެވެ.  އާއިލާއެއް ބެލުމުގެ ބުރަ ޒިންމާއަކީ، މަންމައަކު އުފުލާނެ އެންމެ މަތިވެރި ޒިންމާއެވެ. އެކަމުގެ ބުރަކަމާއެކު މި ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނީ ވެސް ފުރިހަަމަ ސިއްހަތެއްގައި މައިމީހާ ހުރުމުންކަން އެއީ ދެބަސް ވެވެން ނެތް ހަގީގަތެކެވެ. އެހެންކަމުން މަންމައިންގެ މި އުފާވެރި ދުވަހު އެ މަންމައިންނަށް ޚާއްސަ މައުލޫމާތުކޮޅެއް މި ހިމަނާލަނީ އޭގެ ސަބަބުން މަންމައިންގެ މައުލޫމާތުގެ ޚަޒާނާ އިތުރަށް މުއްސަނދިކޮށްލައި ދިނުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ.

މަންމައިންނަކީ ދުޅަހެއު ސިއްޚަތެއްގައި ތިބެންޖެހޭ ބައެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ފުރިހަމަ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރުމަށް މާ ބޮޑެތި ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރާކަށް ވެސް ނުޖެހެއެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށް ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ގެނައުމުން އެކަން ވެދާނެއެވެ. ކުދި ގޯސް އާދަތައް ބަދަލުކޮށްލައި އެ ގޮތުގައި ދެމި ހުރެވޭތޯ ބަލާށެވެ.

އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ 4 ކަމެއް ހިއްސާކޮށްލާނަމެވެ.

ގިނަގިނައިން މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކެއުން

މޭވާއާއި ތަރުކާރީން ދަރިންނަށް ކާން ދިނުމަށް އަބަދު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ސަމާލުކަން ދެމެވެ. ހަމަ އެ ބީދައިން ތިމާވެސް މޭވާއާއި ތަރުކާރީން ކާން އާދަކުރާށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސިއްހީގޮތުން ފައިދާ ބޮޑަށް ކުރާ ބާވަތްތައް ބަލައިގެން ކާށެވެ. 

ހަރަކާތް އިތުރުކޮށް ހެލިފެލިވެ އުޅޭ

ދުޅަހެއު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކުރެވިދާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ ގިނަގިނައިން ހެލިފެލިވެ އުޅުމެވެ. ސިއްހީ ދުޅަހެއުކަން އިތުރުވުމުގެ އިތުރުން ބަރުދަން ލުއި ކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ކެންސަރާއި ހަކުރު ބަލިން ދުރު ކޮށްދެއެވެ. ހެލިފެލިވެ ކަސްރަތުކޮށް ހެދުމުން މޫޑް ރަނގަޅުވެއެވެ. އަދި ގަޑިއަށް ނިދުމަށް އެހީއަކަށް ވެއެެވެ.

ނިދި ހަމަކުރުން

މަންމައިންނަކީ ދުވާލުގެ ވަގުތު ތަކުގައި ދަރީންގެ ކަންކަމުގައި ވަރަށް އަވަދިނެތި އުޅޭ ބައެކެވެ. ހަމަ ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ނުވަތަ ނިދާ ގަޑިއަށް ނުނިދުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހުމަށް މަގުފަހި ވުމާއި، ފަލަވުމާއި ހަކުރު ބަލި ޑިޕްރެޝަންއަށް ދިއުމަކީ ވެސް ނިދި މަދުވާނަމަ ދިމާވެދާނެ ސިއްހީ މައެްސަލަތަކެވެ. އެހެންކަމުން މައިން އެމީހުންގެ ނިދި ހަމަކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހެއެވެ.

ގަވާއިދުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުން

ކިތަންމެ ބިޒީކޮށް އުޅެން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ތިމާގެ އަމިއްލަ ހަށިގަނޑާއި މެދު ވިސްނުން ބަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. ތިޔައީ އާއިލާއެއްގައި އެންމެ މުހިއްމު މީހާކަން ދަންނާށެވެ. ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ނެތްނަމަ އާއިލާއަށް ދޭންވާ އެކަށީގެންވާ އަޅާލުމާއި ލޯބި އޮންނާނީ ނުދެވިފައެވެ. ބައެއް ކަހަލަ ބަލިތަކަކީ ހަށިގަނޑުން އޭގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމަށް ދުވަސް ނަގާ ބަލިތަކެކެވެ. ކެންސަރަކީ އެފަދަ އެންމެ އާއްމު އެއް ބައްޔެވެ. ހިތުގެ ބަލިތަކާއި، ހަކުރު ބަލިފަދަ ބަލިތައް ވެސް ޖެހިފައި ހުންނަކަން ނޭގި ދެއެވެ. ގަވާއިދުން މެޑިކަލް ޓެސްޓް ހަދަން މި ޖެހެނީ މި ސަބަބަށްޓަކައެވެ.

އާއިލީ އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމަކީ، ފުރިހަމަ ސިއްހަތެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުރައްކާ ބަލިތަކުން މައިން ސަލާމަތުން ތިބުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ދަރީންނާއި މުޅި އާއިލާގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައެވެ. އުފާވެރި މަންމަ އަކަށް ވުމަށްޓަކައެވެ.  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް