20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އުރީދޫ

އުރީދޫ އިން ހުއާވޭ ޕީ20 އަދި ޕީ20 ޕްރޯ ތައާރަފު ކޮށްފި

  • އުރީދޫ އިން ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއްވެސް ތައާރަފު ކޮށްފައި
ޙުސައިން ޙަސަން އަދި ސިމާހާ ނަސީމް | hucenhassan

| 14 މެއި 2018 | ހޯމަ 17:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އުރީދޫ އިން ހުއާވޭ ޕީ20 އަދި ޕީ20 ޕްރޯ ތައާރަފު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- އުރީދޫ

އުރީދޫ އާއި ހުއާވޭ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި، ހުއާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން ކަމަށްވާ ހުއާވޭ ޕީ20 ސީރީސްގެ ފޯނުތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަގްބޫލުކަން ހޯދަމުންދާ ހުއާވޭ ޕީ20 އަދި ޕީ20 ޕްރޯ ގަތުމަށް، އުރީދޫ އިން ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއްވެސް ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ.

ހުއާވޭގެ ޕީ20 ޕްރޯ ތައާރަފު ކޮށްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ލެއިކާ ޓްރިޕަލް ކެމެރާ ހިމަނައިގެންނެވެ. އެގޮތުން، ސްމާޓް ފޯން އިންޑަސްޓްރީގައި ކުރިން ފެނިފައި ނުވާ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ކުރިއެރުންތަކާއި އެކު، ޕީ20 ސީރީސްގެ ދެ ފޯނުން ވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ސްމާޓްފޯން ސީރީޒްއާއެކު، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ޕްރޮފެޝެނަލް ކޮލިޓީގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށް ފަސޭހަ ވެގެންދާނެއެވެ.

އުރީދޫ އިން ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ ހާއްސަ ޕެކޭޖާއެކު، ޕްރީޕެއިޑް އަދި ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު، ވަރަށް ރަނގަޅު އަގު ގައި ފޯނުތައް ގަނެވޭނެއެވެ. އަދި މި ޕެކޭޖްގެ ދަށުން، އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، މަހަކު 3 ޖިބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަހަކު އެންމެ 825 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން، އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ފަހުގެ ހުއާވޭ ޕީ20 ސީރީޒްގެ ފޯންތައް ގަނެވޭނެ 12 މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ވެސް އުރީދޫ އިން ވަނީ ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ.

މަހުފީ (ރ.) ޑައުންޕޭމަންޓް (ރ.)   ހޭންޑްސެޓް
825.00 1,099.00  ހުއާވޭ ޕީ20
1,075.00 1,099.00 ހުއާވޭ ޕީ20 ޕްރޯ

މި ޕްލޭން އަކީ އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުލް ޕޭމަންޓް ޕްލޭންއެކެވެ.

އަގު (ރފ.)   ހޭންޑްސެޓް
11,299.00 ހުއާވޭ ޕީ20
14,299.00 ހުއާވޭ ޕީ20 ޕްރޯ

ފުލް ޕޭމަންޓް ޕްލޭން އަދި އިންސްޓޯލްމަންޓް ޕްލޭން ޚިޔާރުކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް، އެއް އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، މަހަކު 3 ޖީބީގެ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހުއާވޭ ޕީ20 ޕްރޯގައި ލެއިކާ ޓްރިޕަލް ކެމެރާ އާއި x5 ހައިބްރިޑް ޒޫމް، އަދި ޕީ20 ގައި ލެއިކާ ޑުއަލް ކެމެރާ ހިމަނާފައިވާއިރު، މި ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކުގެ އެޑްވާންސް ކެމެރާ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގައި ވަރަށް ފުރިހަމަކޮށް ފޮޓޯ ނެގޭނެއެވެ. އުފެއްދުންތެރި ފޮޓޯގްރަފީ ފީޗަރސް ތެރޭގައި، އޭ.އައި މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮޓޯ ނަގަން ބޭނުންކުރާ މާސްޓާ އޭ.އައި އާއި، އޭ.އައި މެދުވެރިކޮށް ފޮޓޯ އިމޭޖްތައް ސްޓޭބަލް ކުރާ ވާވޭ އޭ.އައި.އެސް (އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް އިމޭޖް ސްޓޭބަލައިޒޭޝަން) ހިމެނެއެވެ.

މި އޮފަރތަކާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު www.ooredoo.mv  މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް