23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ފަހު ވަގުތު ސިޓީ 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު ޓޮޓެންހަމް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

 • ސިޓީ ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައުތުހެމްޕްޓަން ބަލިކޮށްފައި
 • ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހަމަކުރީ ސިޓީ
 • ޓޮޓެންހަމް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދީ ލެސްޓާ ސިޓީ 5-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 14 މެއި 2018 | ހޯމަ 04:23 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
 2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
 3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
 5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
 7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
 8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސިޓީއަށް 100 ޕޮއިންޓް ހަމަވީ ފަހުވަގުތު ގެބްރިއެލް ޖީސަސް ޖެހި ލަނޑުން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗަށް ނުކުތް ސިޓީ ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައުތުހެމްޕްޓަން ބަލިކޮށްފައެވެ. ސިޓީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ހަތަރު ބަދަލެއް މި މެޗުގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު ސައުތުހެމްޕްޓަންގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން މާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ސިޓީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މި ހާފުގައި ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުންހިފިފައިނުވާއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގައި ސިޓީއިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ޕްލޭމޭކަރ ކެވިން ޑެބްރައިން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ގެބްރިއެލް ޖީސަސްއެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ސިޓީއިން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސީޒަނެއްގައި ޓީމަކުން 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 32 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވެސް އެއް ސީޒަނަކަށް ބަލާއިރު ރެކޯޑަކަށްވާއިރު 106 ލަނޑާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގެއްގައި އެއް ސީޒަނުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑު ވެސް މިހާރު އޮތީ ސިޓީ އަތުގައެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރާ ލެސްޓާ ސިޓީ 5-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖޭމީ ވާޑީ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ލެސްޓާއަށް ޖަހައިދިންއިރު އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން ހެރީ ކޭން ވަނީ ޓޮޓެންހަމްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ރިޔާދް މަހަރޭޒް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އަލުން އަނބުރާ ލެސްޓާއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ލެސްޓާއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ކެލެޗީ އިހެނާޗޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ދެވަނަ ލަނޑު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އެރިކް ލަމޭލާ ޖަހައިދިންއިރު އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަވެގެންދިޔައީ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން ފުޗްސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަމޭލާ ޖަހައިދިންއިރު 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ވާޑީ ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ލެސްޓާއަށް އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޭން ވަނީ އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހާ ޓޮޓެންހަމްއަށް މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 100 ޕޮއިންޓާއެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި 81 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްއެވެ. ތިންވައިނައިގައި 77 ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތްއިރު  ހަތަރުވަނައިގައި 75 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ލިވަޕޫލްއެވެ. ފަސްވަނަ ޗެލްސީއަށް ލިބޭއިރު ހަވަނަ ލިބެނީ އާސެނަލްއަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް