17 އޯގަސްޓު 2018 | ހުކުރު | 08 މާ
06 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:28
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ފަހު ވަގުތު ސިޓީ 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު ޓޮޓެންހަމް ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް

 • ސިޓީ ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައުތުހެމްޕްޓަން ބަލިކޮށްފައި
 • ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހަމަކުރީ ސިޓީ
 • ޓޮޓެންހަމް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދީ ލެސްޓާ ސިޓީ 5-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 14 މެއި 2018 | ހޯމަ 04:23 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. ވިލުފުށީގައި އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ ރިޔާޒް ރަޝީދު ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އެއްފަރާތްވެ، މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައިފި
 3. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
 4. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 5. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 6. މާލޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހިނގައި މީހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 7. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 8. ޑރ އިޔާޒަށް ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި އިމާމުވެ އީދު ނަމާދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެކޮޅު ހަދައިފި


ސިޓީއަށް 100 ޕޮއިންޓް ހަމަވީ ފަހުވަގުތު ގެބްރިއެލް ޖީސަސް ޖެހި ލަނޑުން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ސީޒަނުގެ ފަހު މެޗަށް ނުކުތް ސިޓީ ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައުތުހެމްޕްޓަން ބަލިކޮށްފައެވެ. ސިޓީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ހަތަރު ބަދަލެއް މި މެޗުގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު ސައުތުހެމްޕްޓަންގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން މާ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ސިޓީގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މި ހާފުގައި ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުންހިފިފައިނުވާއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގައި ސިޓީއިން ޖެހި ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނިގެންދިޔައީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ޕްލޭމޭކަރ ކެވިން ޑެބްރައިން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ގެބްރިއެލް ޖީސަސްއެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ސިޓީއިން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސީޒަނެއްގައި ޓީމަކުން 100 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަމައެހެންމެ އެ ޓީމުން ވަނީ މިހާތަނަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 32 މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ ވެސް އެއް ސީޒަނަކަށް ބަލާއިރު ރެކޯޑަކަށްވާއިރު 106 ލަނޑާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގެއްގައި އެއް ސީޒަނުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ ރެކޯޑު ވެސް މިހާރު އޮތީ ސިޓީ އަތުގައެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފަހަތުން އަރާ ލެސްޓާ ސިޓީ 5-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖޭމީ ވާޑީ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ލެސްޓާއަށް ޖަހައިދިންއިރު އޭގެ ހަތް މިނެޓު ފަހުން ހެރީ ކޭން ވަނީ ޓޮޓެންހަމްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ރިޔާދް މަހަރޭޒް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އަލުން އަނބުރާ ލެސްޓާއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ލެސްޓާއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ކެލެޗީ އިހެނާޗޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ދެވަނަ ލަނޑު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އެރިކް ލަމޭލާ ޖަހައިދިންއިރު އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަވެގެންދިޔައީ 53 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއަން ފުޗްސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު 60 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަމޭލާ ޖަހައިދިންއިރު 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ވާޑީ ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ލެސްޓާއަށް އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޭން ވަނީ އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހާ ޓޮޓެންހަމްއަށް މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 100 ޕޮއިންޓާއެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އޮތްއިރު ދެވަނައިގައި 81 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްއެވެ. ތިންވައިނައިގައި 77 ޕޮއިންޓާއެކު ޓޮޓެންހަމް އޮތްއިރު  ހަތަރުވަނައިގައި 75 ޕޮއިންޓާއެކު އޮތީ ލިވަޕޫލްއެވެ. ފަސްވަނަ ޗެލްސީއަށް ލިބޭއިރު ހަވަނަ ލިބެނީ އާސެނަލްއަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް