15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ

ސްޕެނިޝް ލަލީގާ: 400 ދުވަހަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާސާ ބަލިވެއްޖެ

 • ލެވަންޓޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ ބަލިވީ 5-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • މި މެޗުގައި ދެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފަރާތުން ހެޓްރިކް ފެނިގެންދިޔަ
 • ބާސާއަކީ މި ސީޒަނުގެ ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަނުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 14 މެއި 2018 | ހޯމަ 02:59 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
 6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
 7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ބާސާ ކޮޅަށް ލެވާންޓޭގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ލަނޑު ޖަހަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި 400 ދުވަހަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަރުގަދަ ބާސެލޯނާ މެޗަކުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ލެވަންޓޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ ބަލިވީ 5-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ބާސާގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ލިއޮނެލް މެސީއަށް ފުރުސަތު ދީފައިނުވާއިރު ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ސާޖީ ރޮބާޓޯ ވެސް މި މެޗުގައި ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ލެވަންޓޭގެ ފުރަތަމަ އެގާރާގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި މެޗުގައި ކުޅެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މި މެޗާއި ބާސާއިން ކުރިމަތިލީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ލީގު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ ޓީމުން ކުރަމުންދިޔަ އުއްމީދުތައް ދެމެހެއްޓުމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ ލެވާންޓޭއިންނެވެ. މެޗުގެ އަށްވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން އުފެއްދި ފުރަތަމަ ހަމަލާގައި މި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އެމާނުއެލް ބޯޓެންގްއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ބާސާއިން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެގިއިރު ލަނޑު ޖެހުމަށް އެ ޓީމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ލެވަންޓޭއިން ކައުންޓާގައި ނުރައްކާކުރަމުން ދަނިކޮށް ބޯޓެންގް ވަނީ 30 ވަނަ މިނެޓުގައި އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ އަށް މިނެޓު ފަހުން ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ބާސާއަށް ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ލެވަންޓޭއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ފުލުފުލުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާ ބާސާ ސިއްސުވާލާފައެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން މިނެޓެއް ނުވަނީސް އެނިސް ބާރްދީ ލަނޑެއް ޖެހިއިރު ބޯޓެންގް ވަނީ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވަންޓޭގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ބާރްދީއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ބާސާއިން އެޓޭކްތައް އިތުރުކުރިއިރު 59 ވަނަ މިނެޓުގައި ކުޓީނިއޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހާ ކުޓީނިއޯ ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 71 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ބާސާއަށް މެޗުގެ ނަތީޖާގެ ފަރަގު އިތުރަށް ކުޑަކޮށްދީފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް މެޗުގެ ބާކީ ބައިގައި އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހޭ ގޮތް ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މެޗުގައި ލެވަންޓޭއަށް ހެޓްރިކް ހަދައިދިން އެމާނުއެލް ބޯޓެންގް ވެގެންގޮސްފައިވަނީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ބާސާ ކޮޅަށް ހެޓްރިކް ހެދި ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މެޗާއެކު ލަލީގާގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ބާސާއިން ދަމަހައްޓަމުން އަންނަ ރެކޯޑަށް ވަނީ ނިމުމެއް އައިސްފައެވެ. އެ ޓީމު އެންމެފަހުން ލަލީގާގައި ކުޅުނު މެޗަކުން ބަލިވެފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު މަލާގާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުންނެވެ.

މި މެޗުން ބަލިވި ނަމަވެސް ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ކުޅުނު 37 މެޗުން ލިބުނު 90 ޕޮއިންޓާއެކު އެއްވަނައިގައި އޮތީ ބާސާއެވެ. ލެވާންޓޭ އޮތީ 46 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ 15 ވަނައިގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް