21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އެެމްއާރްޑީސީގެ ލެޑްލައިޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ވައްކަމެއް
  • އެއް މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 18:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ކްރިމިނަލް ކޯޓް - ފައިލް ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން މާލޭ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލެޑް ލައިޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި އެއް މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ގ. ޑްރޫޕް، މުހައްމަދު އަދުހަމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައި ވަނީ ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

 

އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ އުުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހު އެމްއާރްޑީސީން ހެންވޭރު ސަހަރާ ކައިރީ ނަރުދަމާ ކަނޑާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސައިޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ރިޗާޖަބަލް ފްލަޑް ލެޑް ލައިޓެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

 

މުހައްމަދު އަދުހަމް ވަނީ އެ ލެޑް ލައިޓް ވަގަަށް ނެގިކަމަށް ޝަރީއަތުގައި އިއުތިރާފުވެފަ އެވެ. ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ އޭނާ އަށް ދީފައިވަނީ ލުއި އަދަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް