20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އެެމްއާރްޑީސީގެ ލެޑްލައިޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ވައްކަމެއް
  • އެއް މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 18:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ކްރިމިނަލް ކޯޓް - ފައިލް ފޮޓޯ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން މާލޭ މަގުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ލެޑް ލައިޓެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

 

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި އެއް މަހާއި 24 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ ގ. ޑްރޫޕް، މުހައްމަދު އަދުހަމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައި ވަނީ ވައްކަން ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

 

އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ އުުފުލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 12 ވަނަ ދުވަހު އެމްއާރްޑީސީން ހެންވޭރު ސަހަރާ ކައިރީ ނަރުދަމާ ކަނޑާލުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ސައިޓުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ރިޗާޖަބަލް ފްލަޑް ލެޑް ލައިޓެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

 

މުހައްމަދު އަދުހަމް ވަނީ އެ ލެޑް ލައިޓް ވަގަަށް ނެގިކަމަށް ޝަރީއަތުގައި އިއުތިރާފުވެފަ އެވެ. ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ އޭނާ އަށް ދީފައިވަނީ ލުއި އަދަބެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް