20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސިއްހަތު ހަރުދަނާކުރުން

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްއާއި ކެލޮރީ ކައުންޓާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • އަގުހެޔޮކޮށް ކާބޯތަކެތީގެ މީލް ޕްލޭން ލިބިގެންދާނެ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 13 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 19:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން -- ފޭސްބުކް

މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމް މެންބަރުންގެ ސިއްހަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ގެންދިއުމައްޓަކައި ކެއުމުގައި އެކުލަވާލާ މާއްދާތަކާއި ބާވަތްތައް ފަސޭހައިން ކިޔައިދީ ރަގަޅަށް މޮނިޓާ ކުރުމަށް ކެލޮރީ ކައުންޓާއިއެކު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކެލޮރީ ކައުންޓާގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ އިންފާޒް ފާއިޒްއެވެ. މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޒިޔާންއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން މެޓްރޯފްލެކްސް ޖިމްގެ މެންބަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް އަގުގައި ކެލޮރީ ކައުންޓާގެ ކާބޯތަކެތީގެ ޕްލޭންތައް ލިބުމުގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތަކަށް ޚާއްސަ މީލް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަގު ފަހިވާނެއެވެ.

މެޓްރޯފްލެކްސް އުފެދިފައިވަނީ ވަނީ މީގެ ދެއަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ޖިމް އަކީ ހުރިހާ އުމުރު ފުރައަކަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ.

ކެލޮރީ ކައުންޓާއަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ވިއްކަމުން ގެންދާ ފްރެންޗައިޒްއެކެވެ. މި ފްރެންޗައިޒް އުފެދިފައި ވަނީ ސިރީލަންކާއިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް