23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

އެމްއެންޑީއެފް

ކެޕްޓަން އިހުސާން އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

  • ވަކިވީ އާއިލާއަށް ވަގުތު ދޭން
  • އެންމެ އުނދަގޫ ނިންމުން
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ކެޕްޓަން އިހުސާން -- ގޫގުލް

ކެޕްޓަން އަލީ އިހުސާން އެމްއެންޑީއެފްގެ ވަޒިފާއިން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ.

 

އިހުސާން ވަނީ ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިކަން ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ.

 

އިހުސާން ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާތާ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހަށް 10 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ އާއިލާ އަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެސް އިހުސާން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އިހުސާން ވިދާޅުވީ ސިފައިންގެ އިން ވަކިވުމަކީ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ނިންމަންޖެހޭ އެންމެ އުނދަގޫ ނިންމުން ކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން އިހުސާން ވަނީ ސިފައިންގޭގައި ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގައި ފަސް ވަރަކަށް އަހަރު ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ޒުވާނުންނަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޔުނިފޯމް ބޮޑީއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މީހާ ހަރުދަނާކޮށް ޝަޚްސިއްޔަތެއް ބިނާކުރުމަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން، އެފަދަ ވަޒީފާއަކަށް ފަހު މުޖުތަމައު އަށް ނިކުންނަ އިރު އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މީހާ ތައްޔާރުވެފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިފައިންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވެސް ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފަ އެވެ. އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ކެޕްޓަން އިހުސާން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގަތީ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

 

ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި އިރު، ކެޕްޓަންއެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިހުސާން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލައާއި ހިބަޅިދޫއާއި މާލޭގެ ގެތަކުން ހަތިޔާރު ހޯދުމަށް ހިންގި ތަހުގީގުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ. އެގޮތުން އިހުސާން އަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފެއްދެވި އިންކުއަރީ ކޮމިޝަނުގެ ވެސް މެންބަރެކެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން، ސިފައިންގެ އެކްސްޕްލޯސިވް އޯޑަނެންސް ޑިޕާޓްމެންޓާއި ސިފައިންގެ ބަޑިގުދަނުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ހެދުމުގައި އިހުސާން ވަނީ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ.

 

އަލީ އިހުސާން ވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި މިލިޓަރީ ސްޓްރެޓިޖިކް ޑިފެންސްގެ ދާއިރާއިންނާއި އިންފޮނޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ބެޗެލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި 2012 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ މެރިންކޯއާއެކު ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޓްރެއިނިންއެއް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވި އެވެ.

 

ސިންގަޕޫރުގައި މާސްޓާމް ޑިގްރީ ހާސިލްކުރެއްވި އިހުސާން ވަނީ، އެމެރިކާގެ ސިފައިންނާއެކު ވައިކުޑައިގައި ފްލައިޓްތަކުން ފުންމުމުގެ އެއާބޯން ޓްރެއިނިން ވެސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފަ އެވެ.

 

އިހުސާންއަކީ ހަތިޔާރުތަކޭ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރެކެވެ. ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އެޕާޓްމެންޓުން ފެނުނު ހަތިޔާރުގެ މައްސަލައިގައި ކޯޓަށް ވަޑައިގެން ހެކި ބަސް ދެއްވާފައި ވެސް ވެއެވެ.

 

ވަޒީފާއިން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވި އިރު، ސިފައިންގެ ބަޑިގުދަނުގެ ވެރިޔާގެ ނައިބުކަމުގެ އިތުރުން ސިފައިންގޭގެ ތަރުޖަމާނުގެ ނައިބުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކެޕްޓަން އިހުސާން އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ދީދީގެ ދަރިކަލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް