20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ވޭން ރޫނީ

ޑީސީ ޔުނައިޓެޑަށް ރޫނީ ގެންދިޔުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

  • 2020 ވަނަ އަހަރު ސީޒަން ނިމެންދެން ޑީސީ ޔުނައިޓެޑްއިން ވަނީ ރޫނީއަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 12 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 18:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ވޭން ރޫނީ -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެވަޓަންއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ވޭން ރޫނީ ގެންދިޔުމަށް އެމެރިކާގެ މޭޖަރ ލީގު ސޮކާރގެ ޑީސީ ޔުނައިޓެޑްއިން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފިއެވެ.

ޑީސީ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ބެން އޮލްސެން ވަނީ ރޫނީ އެ ޓީމަށް ގެންނަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ފެތުރިފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އޭނާ ބުނީ އަދި މަޝްވަރާތައް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރު ސީޒަން ނިމެންދެން ޑީސީ ޔުނައިޓެޑްއިން ވަނީ ރޫނީއަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެވަޓަންއާއެކު ރޫނީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އެބައޮތެވެ. އެމެރިކާގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ހުޅުވޭނީ ޖުލައި މަހުގައެވެ.

އެވަޓަންގެ ކޯޗު ސޭމް އެލަޑައިސް ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ޓީމު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަމަށް ހުރަސް ނާޅާނެ ކަމަށާއި ދޮރު ހުންނާނީ ހުޅުވިފައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ރޫނީ އެހެން ޓީމަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަމުގައި އޭނާ އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަސް ނުކިޔާ ކަމަށާއި ރޫނީ ޓީމު ދޫކޮށްލާނަމަ މީޑީއާއަށް އެކަން އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

ރޫނީގެ ކަކުލަށް ލިބުނު ކުޑަ އަނިޔާއަކާއި ގުޅިގެން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެވަޓަންގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ އާދިއްތަ ދުވަހު ވެސްޓް ހަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ސީޒަނުގެ އެންމެ ފަހު މެޗުގައި ވެސް އޭނާ ނުކުޅޭނެއެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި ކާމިޔާބު ސީޒަންތަކެއް ހޭދަކުރުމަށްފަހު ރޫނީ އެވަޓަންއާއި ގުޅުނީ މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައެވެ. މި ސީޒަނުގައި އޭނާ އެ ޓީމަށް 11 ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާއިރު އެވަޓަންއާއެކު އޭނާއަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުން ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ސީޒަނުގައި ރޫނީ މިޑްފީލްޑަރެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދިޔައިރު އޭނާއަށް ވަނީ ދަނޑު ބޭރުން ވެސް މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ކާރު ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ލައިސެންސް ދެ އަހަރު ދުވަސް ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު މިފަދަ އެތައް ކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އެހެން ގައުމެއްގައި ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެވަޓަންއާއެކު ރޫނީ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮތްއިރު އެ ކްލަބްގައި އެންމެ މުސާރަ ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުރީ ވެސް ރޫނީއެވެ. އޭނާއަށް ހަފްތާއެއްގެ މައްޗަށް 150000 ޕައުންޑް ލިބޭއިރު އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޓީމުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރޫނީ ވިއްކާލުމަށް އެ ޓީމުން ބޭނުންވެއެވެ.

ރޫނީ ޕްރިމިއާ ލީގަށް ތައާރަފް ވެގެންދިޔައީ އެވަޓަންއާއެކު ކަމަށްވާއިރު ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުން ވެގެންދާނީ އޭނާއަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އަލުން އެނބުރި ރޫނީ އެވަޓަންއަށް ބަދަލުވިތާ އަދި އެއް އަހަރު ވެސް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް