18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ސިއްހަތު

ހިކެން ބޭނުންނަމަ ގޮތް ބަލަންވެސް އުއްދަނޑި ޖޫސް ބޮއިބަލަ!

  • ކޮންމެ 100 ގުރާމް އުއްދަނޑީގައި 270 ކެލެރީސް ހުރޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 12 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 07:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އުއްދަނޑި ޖޫސް އެހީވެދޭ -- ގޫގުލް

ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމުން ފުރިފައިވާ، ހަށިގަނޑަށް ލުއި އުއްދަނޑި ޖޫހަކީ އަނގަޔަށް މީރު ފައިދާ ހުރި ބުއިމެކެވެ. ކުޑަކުދިންނަށާއި ބޮޑެތި މީހުނަށް ވެސް ބޯލެވޭ އުއްދަނޑި ޖޫހަކީ، ހަމައެކަނި ކަރު ހިއްކުން ފިލުވައިދީ އަނގަޔަށް މީރު ޖޫހެއްނޫނެވެ. އެއީ ހަކަތައިން ފުރިގެންވާ ބުއިމެކެވެ.

ހޫނު ގަދަ ދުވަސްވަރުގައި މުޅިދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ވަރުބަލިކަމަށް ފަހު ހަވީރު އެ ބޯލާ ކޮފީތަކުގެ ބަދަލުގައި އުއްދަނޑި ޖޫސް ތައްޓެއް ބޯލުން ކިހިނެއްވާނެ ތޯއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރީ ޒަމާނުގައި އުއްދަނޑިއަކީ ވަރަށް އާންމު އެއްޗެއް ނަމަވެސް މިހާރު އުއްދަނޑި ފެންނަނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް މަސަައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ ހަތުރަކީ ހަކުރެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ފޮނިކަމުން މުއްސަނދިވެފައިވާ އުއްދަނޑި ޖޫހަކީ ހިކެން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ނަތީޖާ ނެރެދޭނެ ބުއިމެކެވެ. އެކަމަކު ބޯންވާނީ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަަރަށެވެ.

ކޮންމެ 100 ގުރާމް އުއްދަނޑީގައި 270 ކެލެރީސް ހުރެއެެވެ.

 

ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް އުއްދަނޑި ޖޫސް ބޯންވީ މިހެންވެއެވެ:

ސަރުބީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުހިމެނޭ- އުއްދަނޑީގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ސަރުބީއެއް ނުހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ފޮނިކަން އެކުލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެހެނިހެން މޭވާއިން ފަނި ގިރާއިރު،އެއަށް ބައިވަރު ހަކުރު އަޅަން ޖެހޭއިރު އުއްދަނޑި ޖޫސް ގިރުމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހަކުރު އަޅާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

ފައިބައިން މުއްސަނދިވެފައި:

ގުދުރަތީ ފައިބަރ އިން މުއްސަނދިވެފައިވާ އުއްދަނޑިއަކީ ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރި ގޮތަށް ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތްފަދަ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އުއްދަނޑި ޖޫސް ތައްޓެއްގައި 13ގްރާމްގެ ފައިބަރ އެކުލެވެއެވެ.

ފޮއްސިވެ ދުޅަވުން ކުޑަކޮށްދޭ

ބުނެވޭގޮތުގައި ހިކެން އުނދަގޫވާ އެއް މައްސލައަކީ، މީހާ ފޮއްސިވެ ދުޅަވުމެވެ. އުއްދަނޑިން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ވިހަ މާއްދާތަކާއި ހަނަގުރާމަކޮށް ދުޅަވުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ނުބައި ކޮލެސްޓްރޯލްގެ ސަބަބުން މީހާ އިންތިހާއަށް ފަލަވެގެން އާދެއެވެ. އުއްދަނޑި ޖޫހުގައި ކޮލެސްޓްރޯލް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ނުހިމެނޭތީ، ލޭގައި އުފެދޭ ސަރުބީ ވިރުވާލުމަށް އެހީވެދެއެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަރުދަން ލުއިވެއެވެ.

ބޮޑުކަމުދާން ފަސޭހަވުން

އުއްދަނޑީގައި މަތީ މިންވަރަކަށް ފައިބަރ އެކުލެވިފައި ވުމުން މެޓަބޮލިޒަމް ބޫސްޓްކޮށްދެއެވެ. އަދި އެކުލެވޭ ގުދުރަތީ ފައިބަރގެ ސަބަބުން ހަޖަމުކުރުމަށް ފަސޭހަވެ ބަނޑު ހިކުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް