25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 06 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ ދަރަނީގެ މައްސަލަތައް މިދިޔަ އަހަރު ސާބިތުވި: ސިވިލް ކޯޓް

 • 3.98 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެއް ސާބިތުވިއިރު، ކޯޓަށް ބަލައިގަނެފައިވަނީ 36.6 މިލިއަން ރުފިޔާ
 • މިދިޔަ އަހަރު އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2،732 މައްސަލަ
 • ނުނިމު ހުރި މައްސަލަތައް 13 ގާޒީންގެ ނިސްބަތުން ބަލާ ނަމަ ޖެހެނީ ގާޒީއަކަށް 49.9 މައްސަލަ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 10 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:24 | |

މަގުބޫލް

 1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 2. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
 3. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
 4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
 5. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
 6. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 7. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
 8. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން


ކްރިމިނަލް ކޯޓް: މިދިޔަ އަހަރު އެ ކޯޓުން 3،326 މައްސަލަ ނިންމި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ ދަރަނީގެ މައްސަލަތައް މިދިޔަ އަހަރު ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު އެ ކޯޓުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 3.98 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެއް އެ ކޯޓުން ސާބިތުވެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކަކާއި 88.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެކެވެ.  މީގެ އިތުރުން  336،191 ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު ހިމެނޭ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ސާބިތުވެފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް، އަހަރު ނިމުނުއިރު ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެފައިވަނީ 36.6 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި ފަސް ލައްކައެއްހާ ޑޮލަރެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ބުނި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2،732 މައްސަލަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 2015 ވަނަ އަހަރު ނުނިމި އޮތް 1،243 މައްސަލައެއް ވެސް އެ ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން އެ ކޯޓުގައި މިދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ 3،975 މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، 3،326 މައްސަލައެއް ނިންމައި ހުކުމް އިއްވާފައި ވެއެވެ. އަހަރު ނިމުނު އިރު، 649 މައްސަލައެއް ނުނިމި އޮތް ކަމަށް ކޯޓުން ބުނެ އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ބުނީ، ނުނިމު ހުރި މައްސަލަތައް 13 ގާޒީންގެ ނިސްބަތުން ބަލާ ނަމަ ޖެހެނީ ގާޒީއަކަށް 49.9 މައްސަލަ ކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތަށް ނުގޮސް، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަން ޑިވިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު 1،035 މައްސަލައެއް ހައްލުވި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު 1678 މައްސަލަ އާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ނުނިމި އޮތް 289 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 52.6 އިންސައްތަ މައްސަލަ ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިއުޝަނުން ހައްލުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް