19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ބޭބީ މަސާޖް

މިއީ ކޮންކަހަލަ ބޭބީ މަސާޖެއް!!!

  • މަސާޖު ކުރާ މީހާ ބުނަނީ މިއީ ފައިދާ ހުރި ފަރުވާއެއް ކަމަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 22:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ކުޑަކުއްޖަކަށް އާދަޔާ ޚިލާފް މަސާޖުދޭ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް -- ޔޫޓިއުބް

ތުއްތުތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ގޮތްގޮތައް ހާނާ ހަދާ މާ ޚާއްސަ ބޭބީ މަސާޖެއް ދައްކާ ވީޑިއޯ އަކުން ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ އަންހެނަކު ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ދޭ ޚާއްސަ މަސާޖެއް ކަމަށް ބުނެ އެ ކުއްޖާއަށް އެގޮތްމިގޮތް ހަދަމުން ދަނިކޮށްނެވެ. އެކޮޅު ކޮޅުން ޖަހާ ގޮތްގޮތައް އަތްފައި ދަމާ، އަތްފައި އަނބުރާ ހަނދަމުންދާ އިރު ހީވަނީ ކުޅޭކުޅޭ ބުދަކަށް ގޮތްގޮތް ހަދަމުންދާ ހެންނެވެ. ވީޑިއޯ ބެލި ބައެއް މީހުން ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓުގައި މިއީ ކުޑަކުއްޖަކު "ޓޯޗަރ" ކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މަސާޖު ކުރާ އަންހެން މީހާ ބުނިކަމަށް ވަނީ މިއީ ތުއްތު ކުދިންނަށް އޭނާ ދޭ ރަނގަޅު ފަރުވާ އެއް ކަމަށާއި، އޭނާގެ މި ފަރުވާ އިން ތުއްތު ކުދިންގެ ކިތަންމެ މައްސަލަ ތަކެއް ރަނގަޅު ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މި އަންހެން މީހާ އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސާޖް ކުރާ މީހެއް ކަމަށް ވެއެވެ. މިއީ ކަޒަކިސްތާނު މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާ ޕްރޮފެޝަނަލް މަސާޖު ކުރުމުގައި މިހާރު 11 އަހަރު ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި ވީޑިއޯ އާ އެކު އާއްމު ވެފައިވާ މައުލޫމާތުގައި ވެއެވެ.

ވީޑިއޯ ދުށް އެތައް ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވީ ނަމަވެސް، މިއީ ކަޒަގިސްތާނުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދޭ މަގްބޫލު މަސާޖެއް ކަމަށް ވެއެވެ. މި ފަދަ މަސާޖަކަށް ފަނަރަ ވަރަކަށް މިނެޓަށް ދިހަ ވަރަކަށް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޭދަކުރާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ވީޑިއޯ ބަލާލުމުން ފާހަގަވާ އެހެން އާދަޔާ ޚިލާފް ކަމެއްވެސް އެބަވެއެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް އެގޮތްމިގޮތް ހަދަމުންދާ އިރުވެސް ކުކުރާވެސް ނުލާ މަސާޖު ކުރާ މީހާ ހަދާނެ ގޮތެއް ހަދަން ދީގެން ބަސް އަހައިގެން އޮވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް