21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮކްސް އޮފީސް

ޗައިނާ ބޮކްސް އޮފީސްގައި ދޫމް 3 އަދި 3 އިޑިއަޓްސް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ބާހުބަލީ 2 ވަނީ ކުރިހޯދައިފައި

  • 2 ވަނައަށް އެންމެ ތަރުހީބު ލިބުނު އިންޑިއަން ފިލްމު
  • ޗައިނާގެ 7000 ވުރެން ގިނަ ސްކްރީން ތަކުގައި ވަނީ އަޅުވާފައި
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 13:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ


ބާހުބަލީ 2، ތްރީ އިޑިއަޓްސް، ދޫމް 3 -- ބޮލީވުޑް ލައިފް

އިންޑިއާގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ބާހުބަލީ 2، ޗައިނާގައި ރިލީސް ކުރުމުން އެހާބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ޗައިނާ ބޮކްސް އޮފީސްގައި ދޫމް 3 އަދި އާމިރް ހާންގެ 3 އިޑިއަޓްސް ފަހަތައް ޖައްސާލައި ބާހުބަލީ 2 މިވަނީ ކުރިހޯދާފައެވެ.

މެގްނަމް އޯޕަސް ރޭންކް އަށް ބަލާއިރު ބާހުބަލީ ވަނީ ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައި 63 ކްރޯޑް ހޯދާފައެވެ. ދޫމް 3 އަދި ތްރީ އިޑިއަޓްސް ވަނީ ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ތިން މިލިއަން ޑޮލަރުހޯދާފައެވެ. އާމިރް ހާންގެ ޑަންގަލްއަށްފަހު ޖުމްލަ 1777 ކްރޯޑް ރުޕީސް އާއެކު ބާހުބަލީ 2 ވަނީ ދުނިޔޭގައި 2 ވަނައަށް އެންމެ ތަރުހީބު ލިބުނު އިންޑިއަން ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދާފައެވެ.

ބާހުބަލީ 2 ގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ޕްރަބާސް، ރާނާ ދަގުބަތީ، އަނުޝްކާ ޝެޓީ، ތަމަންނާ ބާޓިއާ، ރަމްޔާ ކްރިޝްނަން، ސަތްޔާރައި އަދި ނަސަރް އެވެ. ބާހުބަލީއަކީ އިންޑިއާގެ ސިނާމާތަކުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމެވެ. ޖަޕާނުގައި ވެސް ވަނީ މި ފިލްމަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ. ޗައިނާގެ 7000 ވުރެން ގިނަ ސްކްރީން ތަކުގައި އަޅުވާފައިވާ މި ފިލްމް ވަނީ 511 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ބޮކްސް އޮފީހުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތުމުގެ އިތުރުން  މި ފިލްމަށް ވަނީ ދެ ޤައުމީ އެވޯޑާއެކު ގިނަ އެވޯޑުތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް