16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ސާންޔާ މަލޯތްރާ

އަދިވެސް އާމިރް ހާން އާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުން: ސާންޔާ

  • އެކްޓަރެއް ކަމަށް އަދިވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ
  • އެންމެ މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވަނީ  ހަންސަލް މެހެތާ، ނިތޭޝް ތިވާރީ އަދި އާމިރް ހާން އާއެކު
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 10 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 09:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ސާންޔާ މަލޯތްރާ -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

އަދިވެސް އާމިރް ހާން އާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ކަމަށް ސާންޔާ މަލޯތްރާ ބުނެފިއެވެ.

ސާންޔާ ބުނީ ފިލްމީ ދާއިރާގައި އޭނާ އެންމެ މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވަނީ  ހަންސަލް މެހެތާ، ނިތޭޝް ތިވާރީ އަދި އާމިރް ހާން އާއެކުއެވެ. އޭނާ ބުނީ އާމިރް ހާން ދެން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމަކުން އޭނާއަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ އުންމީދު ކުރާކަމަށެވެ. އަދި އާމިރް ހާން އަކީ ފިލްމުތައް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު އުފައްދާ ފަރާތެއް ކަމަށް ސާންޔާ ދެކެއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު ފިލްމް ޑަންގަލް އިން އާމިރްހާންގެ ފަރާތުން މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔަ ތަރި ސާންޔާ މަލޯތްރާ ބުނީ އޭނާ ދަނީ އަދިވެސް އެ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް ދަސްކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ސާންޔާ ބުނީ އޭނާ މިހާރު ދަނީ ރިތޭޝް ބަތްރާގެ ފޮޓޯގްރާފް އާ، އަޔުޝްމާން ކުރާނާ އާއެކު ބަދާއި ހޯ އަދި ވިޝާލް ބާރަދްވާޖް ގެ ޗުރިޔާ އަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ސާންޔާ ބުނީ އޭނާ އަކީ އެކްޓަރެއް ކަމަށް އަދިވެސް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި މިހާރު މޮޅު އެކްޓަރުންނާ ޑައިރެކްޓަރުންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން އޭނާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކްޓް ކުރުމަކީ އޭނާއަށް ވަރަށް އާ ކަމެއް ކަމަށާއި ކޮންމެ ފިލްމަކުންވެސް އާ ކަންތައްތަކެއް ދަސްވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

ފިލްމީ އެއްވެސް ބެކްރައުންޑްއެއް ނެތް އެކްޓަރ އަކަށް ފިލް އިންޑަސްޓްރީގައި ފައިހަމަކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެކަމަށް ސާންޔާ ދެކެއެވެ. ސާންޔާ ބުނީ ފިލްމް ޑަންގަލްގެ ކުރިން އޭނާ ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބިގެން އުޅުނެނިކޮށް އޭނާއަށް އޮޑިޝަންއަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅީ ކާސްޓިން ޑައިރެކްޓަރ މުކޭޝް ޗާބްރާއެވެ.

ފިލްމް ޑަންގަލްގައި ސާންޔާ އަދާކޮށްފައިވަނި ވަނީ ބަބީތާ ކިޔާ ރެސްލާއެއް ރޯލެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް