21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން 'ފައިސާ މޮބައިލް'ގެ ނަމުގައި މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކޮށްފި

 • އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަވެގެންދާނެ
 • މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރުމުން ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައްވެސް ހައްލުވެގެންދާނެ
 • އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލްގެ އެޕް ސްޓޯރުންނާއި އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 8 މެއި 2018 | އަންގާރަ 23:46 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
 3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
 4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
 7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
 8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


އިސްލާމިކް ބޭންކް -- މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން "ފައިސާ މޮބައިލް" ގެ ނަމުގައި މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މޮބައިލް ބޭންކިންގ އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރުއެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަވަނަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ، މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރުމުން ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައްވެސް ހައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަވަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް އެކައުންޓް ބެލެންސް ބެލުމާއި ޓްރާންސެކްޝަންގެ ހިސްޓްރީ ބެލުމާއި އެހެން ބޭންކްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކަށާއި އެމްއައިބީގެ އެކައުންޓުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން ފައިނޭންސިންގ ފެސިލިޓީސްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ޗެކް ފޮތުގެ ތަފްސީލް ބަލާލެވޭނެއެވެ.   

 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ އެކްޓިންގް ސީއީއޯ އަހްމަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ ބޭންކްގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ކުރިއެރުވުން ކަމަށާއި ތައާރަފުކުރެވުނު މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިން ކަމަށެވެ.

މި އެޕްލިކޭޝަން ގޫގުލްގެ ޕްލޭ ސްޓޯރުންނާއި އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ ހިދުމަތް ފައްޓާފައިވަނީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް