19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލް

ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޔަމީ ގޯތަމް

  • އިވެންޓް އޮތީ ގޯއާގެ ޕަންޖިމްގައި
  • ޔަމީ ގޯތަމް ދަނީ މި ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް
އާއިޝަތު ލުދްނާ | @lulludh

| 5 މެއި 2018 | ހޮނިހިރު 15:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ޔަމީ ގޯތަމް -- އިންޑިއާ ޓައިމްސް

ފިލްމް ކާބިލް އިން ބޯލީވުޑްއަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔަ ތަރި ޔަމީ ގޯތަމް، ގޯއާ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓައަކަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ހަތަރު ދުވަހުގެ މި އިވެންޓް އޮތީ ގޯއާގެ ޕަންޖިމްގައެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގައި ފީޗަރ ފިލްމްތައް އެޅުވުމާއި މިއުޒިކް ޝޯތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ޔަމީ ގޯތަމް ބުނީ ގޯއާގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެސްޓިވަލްގައި އޭނާ ޗީފް ގެސްޓްއެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގޯއާގެ ފިލްމް އުފެއްދުންތެރިންނާ އެކުގައެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި ޔަމީ ގޯތަމް މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވިޝާލް ބަރްދްވާޖްގެ "ބައްޓީ ގުލް މީޓަރ" ގެ ޝޫޓިންނެވެ. މި ފިލްމުގައި ޝާހިދް ކަޕޫރް އަދި ޝްރައްދާ ކަޕޫރް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ސާޖިކަލް ސްޓްރައިކް އާ ގުޅުންހުރި ފިލްމަކަށް ޔަމީ ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. މި ފިލްމުގައި އިންޓެލިޖެންސް އިފިސަރެއްގެ ރޯލް ޔަމީ އަދާކުރާއިރު ލީޑް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ވިޝާލް ކޯޝަލް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް