23 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 10 ހިޔަވިހާ
18 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

މުނިފޫހި

އިންޑިޔާގައި ޔޫލިއާ ވަންތޫރުގެ ފުރަތަމަ އޮންސްޓޭޖް ޑެބިއުޓްގައި ނަށާފައިވަނީ ސަލްމާންގެ ލަވަތަކަށް!

އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 9 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 19:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  4. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  5. ފީފާއިން ވިކްޓްރީގެ ތިން ޕޮއިންޓް ކަނޑާލައިފި
  6. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  7. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި
  8. މަންތާ އެއަރއަށް އުދުހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި


ސަލްމާން ޚާނާއި ޔޫލިއާ ވަންތޫރު -- ގޫގުލް

ރޮމޭނިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔޫލިއާ ވަންތޫރާއި ސަލްމާން ޚާނާއި ދެމެދު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އޮންނަ ކަމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވޭތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދެމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ފަރާތުން މިކަން ކަށަވަރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޔޫލިއާ އިންޑިޔާގައި އޭނާގެ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ދައްކަމުން އަންނައިރު، އޮންސްޓޭޖްގެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމުގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ލަވަތަކަށް ލޫލިއާ ނެށި ޚަބަރަކީ އަނެއްކާވެސް މި ދެ ފަންނާނުންގެ ނަން ގުޅިގެން ދިޔަ ޚަބަރަކަށެވެ.

އިންޑިޔާގައި އޮތް އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާއެއްގައި ލޫލިއާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަވަތަކަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅައިދީފައި ވާއިރު، މި ދެ ފަންނާނުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް އަނެއްކާ ވެސް މިވަނީ އިތުރު ބާރެއް ލިބިފައެވެ. ސަލްމާނަކީ ހަމައެކަނި ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެއް ކަމަށް ޔޫލިއާ ބުނި ނަމަވެސް، ސަލްމާން ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ހަފްލާތަކަކާއި ޕާޓީތަކެއްގައި ގާތުގައި ޔޫލިއާ ހުންނަ ކަމީ އެއީ އިއްތިފާޤެއް ނުވަތަ ގާތް ރަޙުމަތްތެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވާ ބައިވެރިވުމެއް ކަމާމެދު އެތައް ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. ސަލްމާންގެ ޚާންދާނުގެ ބައެއް ޙަފްލާތަކާއި، ރަޙުމަތްތެރިންގެ ކައިވެނި ޙަފްލާތަކަށްވެސް ޔޫލިއާއާއި ސަލްމާން އެކީގައި ދާ މަންޒަރު ނޫސްވެރިންގެ ކެމެރާތަކަށްވެސް ވަނީ އަރާފައެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސަލްމާންގެ މަންމައާއި ދައްތައާ އެކު އެއާޕޯޓުން ޔޫލިއާ ފެނުމާއެކު އެވާހަކަތައް ވަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކަށް އަރާފައެވެ.

ބޮލީވުޑްގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޔޫލިއާ ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ އިވެންޓްތަކުގައި އަންނަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޭނާގެ ފުރަތަމަ އޮންސްޓޭޖް ޑެބިއުޓް ޚާއްޞަ ވެގެން ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ދާދިފަހުން އޮތް ސްޓާރޑަސްޓް އެވޯޑް ޙަފްލާގައި ސަލްމާންގެ ލަވަތައް އެކުލެވޭ ޕްލޭލިސްޓަކަށް ޕާފޯމް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ޙަފްލާއަށް ދިރުން ގެނެސްދިން އެ ހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސަލްމާނާއި ޔޫލިއާގެ ގުޅުން ކިތައްމެ ސިއްރު ކުރަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް އެކަން ބޭޒާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޔޫލިއާ ވަނީ ދާދިފަހުން މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަން ހިމޭޝް ރޭޝައްމިޔާގެ އާ އަލްބަމް "އާޕްސޭ މޯސީޤީ" އަށް ލަވައެއް ރިކޯޑް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް