19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

މައުމޫން

"ހައިވާނަކަށް" ނުވަނީސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފިރިހެން ދަރިން ސަލާމަތްކުރޭ: އަނުޝްކާ ޝަރްމާ

އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 17:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އަނުޝްކާ ޝަރްމާ -- ގޫގުލް

"ހައިވާނަކަށް" ނުވަނީސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ފިރިހެން ދަރިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބޮލީވުޑް ބަޠަލާ އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ގޮވާލައިފިއެވެ.

 

އާއަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބެންގަލޫރުގައި ބޭއްވި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް އަނުޝްކާ ވަނީ އޭނާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދީފައެވެ. އޭނާގެ މެސެޖު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރާއިރު އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި މަންޒަރު ބަލަން ތިބޭ މީހުންނަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ހެދުން އެޅުމުގެ ވަށްޓަފާޅިއަށާއި، ދަންވަރު ވަގުތުގައި އަންހެނުން ބޭރުތެރޭގައި އުޅުމާ މެދު ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކަކީ "ޙިއްސު ނެތް" ނާތަހުޒީބު މީހުންގެ ގޮތުގައި އަނުޝްކާ ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

 

ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ބެންގަލޫރުގައި އެ ޙާދިސާ ހިނގި ވަގުތު މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުން އެކަން ނުހުއްޓުވި ސަބަބާ މެދު އަނުޝްކާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މީހުންނާ އެއްވަރަށް މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުންވެސް ކުށްވެރިވާ ކަމަށާއި އެ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް ނުހުއްޓުވާ މަންޒަރު ބަލަން ތިބި މީހުންނަކީ އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް އަނުޝްކާގެ މެސެޖުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އާއަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ބެންގަލޫރުގައި ބޭއްވި ޙަރަކާތެއްގެ ތެރެއިން އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، އެޙާދިސާއާއި ގުޅިގެން ބެންގަލޫރުގެ އަންހެނުންނަށް އުއްމީދީ މުސްތަޤްބަލެއް އޮތްކަމާ މެދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ.

 

ތަރައްޤީ ވަމުން އަންނަ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިޔާ ވަރަށް ފަހަތަށް ޖެހިގެންދާ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

 

އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހިނގި ޙާދިސާ ކުށްވެރިކޮށް ބޮލީވުޑް ތަރި އަނުޝްކާ ޝަރްމާ އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ކުށްވެރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ ފިރިހެން ދަރިން "ހައިވާނުންނަށް" ވުމުން ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ތިމާގެ ދަރިންނަށް އަންހެނުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާ އާއި ހިތްދަތިކަމުން އެމީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އަނުޝްކާ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

 

އަނުޝްކާގެ އިތުރުން ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ފަންނާނުން ވަނީ ބެންގަލޫރުގައި ހިންގި ޖިންސީ ފުރައްސާކުރުމުގެ ޢަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް