18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ވައްކަން

މީހެއްގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗެކަކުން ނުވަލައްކަ ރުފިޔާ ހޯދި މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި!

  • ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ފައިސާއިން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
  • ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ގަރީނާ އިން އެ ދައުވާ ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވޭ
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 8 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކްރިމިނަލް ކޯޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މީހެއްގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗެކަކުން ނުވަ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދި މައްސަލަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

މީހެއްގެ ސޮއި ފޯޖްކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދި ކަމަށްބުނެ ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރީ ހ. ވޭވަރު، މޫސާ ގާސިމްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރީ ދިހަހާސް ރުފިޔާއަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއްގެ ފައިސާއިން މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ.

މޫސާ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، ލ. މާވަށް، ވިންޓަހައުސް، އިސްމާއިލް ރަފީއަށް އޮޅުވެލި ލާމް ހޯލްޑިންސް ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ސާބިތު ދަރަންޏެއް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކަންޖެހޭ 1.37 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 913،400 ރުފިޔާ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް 11 ގައި އިސްމާއިލް ރަފީއުއާ ހަވާލުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވާފައިވަނިކޮށް، އިސްމާއިލް ރަފީއަށް ނޭނގި ސޮއި ފޯޖް ކޮށްގެން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ޗެކު މޫސާ ގާސިމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެމްއެސްއެމް ކުންފުންނީގެ ނަމުގައި ބީއެމްއެލްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ދައުވާ އަށް މޫސާ ގާސިމް އިންކާރުކުރުމާ ގުޅިގެން ދައުވާ ސާބިތުކުރުމަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކި ގަރީނާ އިން އެ ދައުވާ ސާބިތުވާވަރަށް ހެކި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ދައުވާ އަކީ މޫސާ ގާސިމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ދައުވާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް