24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33

މައުމޫން

މި ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން، އެގޮތުގައި ސާބިތު ކަމާއި އެކު ދެމިހުންނާނަން: މައުމޫން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 22:26 | |

މަގުބޫލް

  1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
  2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
  3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
  4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
  5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
  6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
  7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
  8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް -- މިހާރު

މި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެގޮތުގައި ސާބިތު ކަމާ އެކު ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މައުމޫން ކުރައްވާފައި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 27، 2016 ގައި އެމަނިކުފާނު ނެރުއްވި ސްޓޭޓްމަންޓްގައިވާ ގޮތަށް ސާބިތު ކަމާ އެކު ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ޕީޕީއެމްގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެ ޖަލްސާ ބޭއްވިޔަ ނުދީ ހުރަސް އެޅުމުން ޝީ ބިލްޑިންގްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މައުމޫނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ އުސޫލްތަކުން މި ސަރުކާރު ބޭރުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ބަދުނާމު ބޮލުގައި އަޅުވައިގެން ހުންނަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

 

މި ސަރުކާރު ގެނައީ، ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ މެނިފެސްޓޯގައި ހުރިކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް ކަމަށާއި، ޕިޕީއެމްގެ މޮޓޯއަކީ ގައުމު އިސްކުރުން ކަމަށްވާ އިރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތައް އިސްކަންދޭ ޕާޓީއެއްގައި ދެމި ހުރުމަށް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެލުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާއިރު އެޕާޓީގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވުމުން އެކަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް އިނގިލި ދިއްކުރެވޭތަން އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަންކަމުގެ ޒިންމާ އެމަނިކުފާނު ނަންގަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވެފައިއެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑެތި ކަންކަން ކަމުގައިވާ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖެއިން ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި ގާނޫނާއި، ފަޅުރައްތައް ބިޑަކާއި ނުލާ ކުއްޔަށް ދެވޭގޮތަށް ސަރުކާރުން ފާސްކުރި ގާނޫނުނާއި އަބުރުގެ ގާނޫނާ މެދު ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނާއި ބޮޑެތި ސުވާލުތައް ކުރިމަތި ކުރުވާކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ބޮޑެތި ކަންކަން ނިންމާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނަށް އަންގާ ވެސް ނުލާ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ވެސް އެކަން އެމަނިކުފާނުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ހުރުމާއި އެކު ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރަށް އެމަނިކުފާނު ދެމުން އައި ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދަން ނިންމެވީ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު މައުމޫން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މައުމޫން ކުރައްވަފައިވާ އެހން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ރައްޔިތުންގެ އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް އަވަސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް