12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

މައުމޫން

އުރީދޫއަށް އަނެއްކާވެސް ޑީޑޮސް އެޓޭކުތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 20:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު


އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އުރީދޫގެ މޯބައިލް އިންޓަނެޓް އަދި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ބޭނުން ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ލަސްވުން ފަދަ ކަންތައް ދިމާވަމުން ދާ ކަމަށް އުރީދޫއިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުރީދޫން އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހަފްތާއިން ފެށިގެން އުރީދޫއަށް އަނެއްކާ ވެސް ޑީޑޮސް އެޓޭކުތަކެއް ދަނީ  އަމާޒުވަމުންނެވެ.

 

މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދާއިރު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ މަދަދު ހޯދަމުންދާ ކަމަށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފުލް ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ހާމަކުރެއެވެ.

 

ޑީޑޮސް އެޓޭކުތަކަކީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވަމުން ދާ މައްސަލައެކެވެ. މިފަދަ އެޓޭކްތަކުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތަށް ބާރުބޮޑުވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ލަސްވެގެންދެއެވެ.

 

އެގޮތުން މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އުރީދޫ އަދި ދިރާގަށް ވެސް ޑީޑޮސް އެޓޭކްތަކެއް އަމާޒުވެ އިންޓަރނެޓްގެ ޙިދުމަތް ލަސްވެގެންދިޔައެވެ.

 

އެހެންނަމަވެސް ދެ ކުންފުނި ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން އަލުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަނީ ފުލް ސްޕީޑުގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތްދޭން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް