21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ލޮނުމެދުގެ ފައިދާ

ލޮނުމެދު - ކެންސަރާއި ހިތުގެ ބަލި ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ: ސައިންސްވެރިން

  • ތަފާތު ބަލިތަކަށް ލޮނުމެދު ބޭނުން ކުރާތާ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ވެއްޖެ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 29 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 11:52 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ލޮނުމެދު - ސިއްހީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވޭ އެއްޗެއް -- ބެނިފިޓްޔޫސަސް.ކޮމް

ލޮނުމެދަކީ ކެންސަރާއި، ހިތުގެ ބައްޔާއި ހަކުރު ބަލި ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ސައިންސްވެރިން ލޮނުމެދާ ބެހޭ ގޮތުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ލޮނުމެދުގެ ސިއްހީ ފައިދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތައް ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި މުރާޖައާ ކުރުމަށް ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ކުރި މަސައްކަތައް ފަހުގައެވެ.

ލޮނުމެދަކީ މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރިންވެސް ތަފާތު ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައި އެއްޗެއް ކަން ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުން ހެކި ދެއެވެ.

ސަގާފީ ބޭސްވެރިކަމުގައި ލޮނުމެދު ބޭނުން ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް، މިދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޮޓިންހަމް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފައިވަނީ ލޮނުމެދުގެ ފައިދާތައް ހަށިގަނޑަށް ސިއްހީ ގޮތުން ލިބުން ބިނާވާނީ ކެއުމަށް ލޮނުމެދު ތައްޔާރު ކުރާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ.

ކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް މިދިރާސާ ކުރި ޓީމުގެ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޑރ.ޕީޓަރ ރޯސް ބުނެފައިވަނީ ލޮނުމެދުގެ ފައިދާ ހަށިގަނޑަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްގެން ކަން އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ލޮނުމެދުގެ ފައިދާ އެންމެ ބޮޑަށް ލިބޭނީ ރޮލަށް ލޮނުމެދު ކައިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ގާލިކް ބްރެޑް ފަދަ ތަކެތީގައި ބޭނުން ކުރާ ގޮތައް ލޮނުމެދު ބޭނުން ކޮށްގެން ކަން މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިރާސާތަކުން ސާފުވާ ގޮތުގައި ލޮނުމެދުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރ ދައްކޮށްދެއެވެ. އަދި ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރާ މާއްދާތައް ލޮނުމެދުގައި އެކުލެވެއެވެ. މި ގޮތުން ލޮނުމެދުގައި އެކުލެވޭ ސަލްފަރ މާއްދާތައް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ލޮނުމެދުގެ ފައިދާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޑރ. ޑރ. ރޯސް، "ޓްރެންޑްސް އިން ފާމަކޮލޮޖިކަލް ސައިންސަސް" ގައި ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ ލިޔުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޮނުމެދުން ގިނަ ސިއްހީ ފައިދާތަކެއް އިންސާނުންނަށް ލިބޭ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، އެއީ ހުރިހާ ބައްޔަކަށް އޮތް ފަރުވާ އެއް ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމުގައެވެ.

ލޮނުމެދު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ އޭޝިޔާގެ މެދުތެރޭ ސަރަހައްދަކުންނެވެ. ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި މީގެ އަށް ހާސް އަހަރު ކުރިންވެސް އިންސާނުންނަށް ޖެހޭ ތަފާތު ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ އެއްގެ ގޮތުގައި ލޮނުމެދު ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އިހުޒަމާނުގެ މިސްރާއި، ގްރީކް އާއި ރޯމަނުންގެ ތެރޭގައިވެސް އެކި އެކި ބަލިބަލީގެ ފަރުވާ އަށް ލޮނުމެދު ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންސާނުންގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ބައެއް ޖަނަވާރުންނަށް ޖެހޭ ބަލިތަކަށްވެސް ލޮނުމެދު ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް