20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެމޭޒަން ކުންފުނި

ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެމޭޒަންއަށް 51 ބިލިއަން ޑޮލަރު

  • މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 43 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 27 އޭޕުރިލް 2018 | ހުކުރު 19:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެމޭޒަންގެ ފުލްފިލްމެންޓް ސެންޓަރެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ޓެކް ޖަޔަންޓް އެމޭޒަންއަށް 51 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.00

އެމޭޒަންގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރގެ މާލީ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 51.04 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައެވެ. އެ ކުންފުނިން އެންމެ ފުރަތަމަ އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ މި ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 49.78 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެބް ބޭސްޑް ސާވިސްތަކުން ވަނީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.44 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 43 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ހަމައެހެންމެ އުތުރު އެމެރިކާގައި އެ ކުންފުނިން ކުރަމުންދާ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 46 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގައި އެ ކުންފުނިން ކުރި ވިޔަފާރި ވަނީ 34 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ މި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2.03 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާބަލާއިރު 139 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމޭޒަންގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ވަނީ ހިއްސާއަކަށް 3.27 ޑޮލަރު ޖެހިފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އަންދާޒާކުރެވިފައިވަނީ ހިއްސާއަކަށް 1.26 ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެމޭޒަންގެ ސީއީއޯ ޖެފް ބީޒޯސް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ މިއީ އޭނާގެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުން ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި އަދަދުތައް އާންމުކުރުމާއެކު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު ވަނީ ހަތް އިންސައްތަ އުފުލިފައެވެ.

އެމޭޒަންއިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި އެ ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ހުންނާނީ 51 ބިލިއަނާއި 54 ބިލިއަން ޑޮލަރާއި ދެމެދުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އެޗެއްދަސްވެއްޖެތަ؟

5 މަސް ކުރިން

އެޗެއްދަސްވެއްޖެތަ؟ Valhomas – Addu | Ways Express Delivery

0
0