19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 14 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

ފްރޮމޯޝަން

ސޯލްޓްގެ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާގަރ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

 • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ފަސް ދުވަހަށް
 • ވިއްކާ ހުރިހާ ބާގަރތަކުން 25 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
 • ސޯލްޓް ހިންގާތާ މިއަހަރަށް ފަސް އަހަރު ފުރުނީ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 26 އޭޕުރިލް 2018 | ބުރާސްފަތި 18:48 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ސޯލްޓް އިން ވިއްކާ އެންގްރީ ބާގަރ -- ސޯލްޓް ކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓް

ސޯލްޓްކެފޭ އެންޑް ރެސްޓޯރެންޓްގެ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބާގަރ ޕްރޮމޯޝަނެއް އޭޕްރިލް 25 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ.

ސޯލްޓްގެ އިވެންޓްސް ކޯޑިނޭޓަރ ފާތުމަތު ޒައިނާ އީސަ ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށް ދާނީ ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެ ކެފޭ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާގަރތަކުން 25 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެތަނުން ވިއްކާ ބާގަރތަކަކީ ވަން ގްރޭޓް ބާގަރ، ބީބީ ބާގަރ، އެންގްރީ ބާޑްގެ އިތުރުން ފްލާޓީ ޕްރައުންއެވެ. މި ބާގަރތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބީފް ދެ ބާގަރ އާއި ޗިކަން އެއް ބާގަރގެ އިތުރުން ޕްރައުން ބާގަރއެކެވެ.

ސޯލްޓް އިން ވިއްކާ ބާގަރތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅު ކުލައިގެ ބަން ހިމެނޭ ބާގަރއަކާއި ރަތް ކުލައިގެ ބަން ހިމެނޭ ބާގަރއެއް ހިމެނެއެވެ.

ސޯލްޓުން އިތުރަށް ބުނީ އެތަނުން ވިއްކާ ބާގަރތަކަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަޤްބޫލް އެއްޗެއް ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންދޭ ފީޑްބެކްގެ ތެރޭގައި ވެސް ބާގަރގެ ޕްރެޒެންޓޭޝަންއާ ރަހަތަކުގެ ވާހަކަ ރަނގަޅުވުމުން އެކަންތައްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޯލްޓުން ވަނީ ފަސްވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެތަނުގެ މެނޫއަށް އައު ބައެއް އައިޓަމްތައް އިތުރު ކޮށްފައެވެ.

އެކި ހަފްލާތަކާއި ޕާޓީތަކާއި އޮފީސްތަކުގެ އެކި ރަސްމިއްޔާތުތައް ބޭއްވުމަށް ސޯލްޓް އަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް