16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް

އަނެއްކާވެސް އިދިކޮޅަށް އީދެއް، މިފަހަރު ރޯދައިގެ ކުރިން!

 • ރޯދަ މަހު ރޯދަ ހިފާނީ މި ވެރިކަމާ ނުލައި: ޝަހީމް
 • ކާމިޔާބު ތިލަވާކަން ޔަގީން: މޫކޭ
 • ވެރިކަން ބަދަލު ކުރާނީ ކޯނީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތަށް: ޝަހީމް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 24 އޭޕުރިލް 2018 | އަންގާރަ 08:11 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
 6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


ފެބްރުއަރީ އެކެއްގެ އަމުރާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން އުފާފާޅު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސިޔާސީ އުދަރެހުން ބޮޑު ރާޅެއް ނަގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އިޝާރާތެއް ކުރެއެވެ. އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނަށެވެ. އެއީ ކަމެއް ވެދާނެ ގޮތުގެ އަންދާޒާއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތެވެ. މިފަހަރު ބުނަމުންދަނީ ރޯދައިގެ ކުރިން ބޮޑު ކަމެއްވާނެ ކަމުގެ ވާހަކައެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން އެމްޑީޕީ އޮފީސް ކުރިމަތީ، ސޯސަންމަގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީގެ ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ވިދާޅުވީ އަންނަ ރޯދަ މަހު ދިވެހިން ރޯދަ ހިފާނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމާ ނުލައި ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޝަން އޮފް ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނި)ގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނާ ގޮތަށް ވެރިކަން ބަދަލުކޮށްލާނެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ކޯނީ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ވައްޓާލާނަން. ތިޔަބޭފުޅުން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިފަހަރު ރޯދަ ހިފާނީ ތިޔަބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާއެކުގައި އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވެތިބެ،" ފެބްރުއަރީ އެކެއްގެ އަމުރާއެކު މާލޭގައި ކުރި އިހްތިޖާޖުތައް ލީޑު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކުރި ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރޯދައިގެ ކުރިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ރައީސް މޫސާ އަލި މަނިކު (މޫކޭ) ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހު ރޯދަ ހިފާނީ "މި ވެރިކަމާ ނުލައި" ކަމަށެވެ. އެ ވާހަކަ އޭނާ ދައްކަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އޮތީމަ ކަަމަށް މޫކޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނުބައި ވިސްނުންތަކާ ދެކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމެއް ކުރާނެ ކަމަކަށް ދުވަހަކު ވެސް އުންމީދެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑު ސިހުމެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. ހިތްވަރަށް ދެގޮތެއް ނުވެ ސާބިތުކޮށް ތިބެއްޖެނަމަ، ކާމިޔާބު ތިލަވާކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް މޫކޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މި ރޯދަ މަހު ރޯދަ ހިފާނީ ވެރިކަމާ ނުލައި. ވެރިކަން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ބަދަލު ކުރާނެ. އެކަން ކުރާނެ. އެކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތް. އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ ދައްކަނީ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އޮތީމަ،" ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރު ކުރި މޫކޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ބޭފުޅުން އެ ވާހަކަތައް އެ ދައްކަވަނީ އުންމީދެއް އޮތީމަ ކަމަށް އެބަ ވިދާޅުވެ އެވެ. މި ވަގުތަކީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަޕޯޓަރުން ތައްޔާރުވެ އަނެއްކާވެސް، ކަމަރު ބަދެލަންވީ ވަގުތު ކަމަަށް އެ ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެ ވާހަކަތައް އެ ދައްކަނީ ހުސް އަނގަތަޅާކަށް ނޫނެވެ. އެ އަޑުތަކުން އެނގިގެން އެ ދަނީ ސަރުކާރު ބަލިކަށިވެފައި އޮތް ކަމުގެ އިންޒާރެވެ. އަޑެއް ކިޔައިފިއްޔާ ޔަގީނުން ވެސް ރެނދެއްލާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ފުލެޓްދޮންބެ

10 މަސް ކުރިން

އިރާދަކުރެއްވީޔާ މޭޑޭގެކުރިން ކައްޕިހިފާ ހައްޔަރުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންއަރުވަން

8
8