19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މުނިފޫހި

އަމްޖޭ އަކީ އެވޯޑު ލިބުމުގައި ވަރަށް ބަދު ނަސީބު މީހެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 06:09 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރ އަމްޖަދު އިބްރާހިމް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ނިމިގެން ދިޔަ 7 ވަނަ ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބުމުން އެވަގުތު އޭނާ ކުރެވުނު އިހުސާސްތައް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރ އަމްޖަދު އިބްރާހިމް (އަމްޖޭ) ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ " ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

މިހާތަނަށް 50 ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށް އަދި 51 ވަނަ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ އަމްޖޭ ބުނީ މި އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ދިޔައީ އޭނާއާ އެކު ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށެވެ. މި އެވޯޑަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެން ހުރި އެޥޯޑެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

އވޯޑަށް އުއްމީދު ނުކުރެވުނު ބައިވަރު ސަބަބުތައް އެބަހުރިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން، އެއް ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އަމްޖޭ ފާހަގކުރީ ފިލްމް އެވޯޑެއްގައި އޭނާގެ ފިލްމެއް ބައިވެރި ނުކުރާތާ ތިން ހަތަރު އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން" ހުރަސް" ފިލްމަކީ ވެސް ސީދާ އެވޯޑެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ހެދި ފިލްމެއް ކަމަށާއި އެފިލްމު އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒް ވެސް ނުކޮށް 2 ވަނަ ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެފިލްމަށް އެއްވެސް އެވޯޑެއް ނުލިބި ގެއަށް ދާންޖެހުނީ ވަރަށް ދެރަވެގެން ކަމަށް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

 އޭގެ ފަހުން ވެސް އެވޯޑުތަކުގައި ދިމާވަމުން އައީ އެހެން ކަމަށާއި އެވޯޑު ލިބުމުގައި އޭނާއަކީ ވަރަށް ބަދު ނަސީބު މީހެއް ކަމަށް އަމްޖޭ ބުންޏެވެ.

 

ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ލިބުމުން ހަގީގަތުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް އުފާ ނުވާ ކަމަށާއި އުފަލަށް ވުރެ ބޮޑަށް ވީ ދެރަ ކަމަށް އަމެޖޭ ބުންޏެވެ.

އެވޯޑު ލިބުމުން ލޮލުން ފޭބި ކަރުނައަކީ އުފަލުން އައި ކަރުނައެއް ނޫން ކަމަށާއި ހަގީގަތުގައި ދެރަވެގެން ރޮވުނު ރޮވުމެއް ކަމަށެވެ.

ތުއްތު އިރުން ފެށިގެން ވެސް މިއުޒުކަށް ލޯބިކުރާ އަދި ފަންނީ ޖޯޝް އޭނާގެ ހިތުގައި އަބަދުވެސް ހިނގަމުންދާ އަމްޖޭ ބުނީ އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި އޭނާއަށް އެ އެވޯޑު ހައްގުވާންވީތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ.

ނައިފަރު ދޮހޮއްކޮ 1994 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު " މަސްލަހަތު ނެތް އަނބިން" ލަވައިން ޑައިރެކްޝަން މަސައްކަތް ފެށި އަމްޖޭގެ ދެވަނަ މަސައްކަތަކީ އެންއެސްއެސްގެ ޑްރާމާ "މާބުރު އުސޫލް" އެވެ. އެއަށް ފަހު އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރި ފުރަމަ ފިލްމަކީ ދިވެހި ފިލްމް "ހުރަސް" އެވެ.

އަމްޖޭ ބުނި ގޮތުގައި ލޯބިވާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް އުނަދގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި ފިލްމީ ދާއިރާއަކީ އޭނާ ވަރަށް ލޯބިވާ ދައިރާއެއް ކަމަށެވެ.

 

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާ ގިނަ ދުވަހު ދެމި ހުރެވުނީ ބެލުން ތެރިންގެ ތަރުހީބުން ކަމަށް އަމްޖޭ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. ބެލުންތެރިންގެ ސަޕޯޓް ނުލިބޭ ނަމަ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ހޯދަކަށް މިއަދު އޭނާ ނުހުންނާނެ ކަން އަމްޖޭ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިތްވަރާއި އަދި ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް މިދާއިރާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ލިބިގެންދާކަން އަމްޖޭ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވަފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް