10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ސިޓީ ޖެހިލައިފި

  • ޓޮޓެންހަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވި 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 15 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 18:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕްރައިމަރީއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މެމްބަރޝިޕް ފޯމުތަކުގެ އަދަދު 30،000 އަށް އަރާ: އެމްޑީޕީ
  2. ޕެލިކަން ބޯޓް އަޑިއަށްގޮސް، ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ: ބޯޓްގެ ވެރިފަރާތް
  3. ޔާމީންގެ ތުހުމަތަށް ބީއެމްއެލްގެ ރައްދު: މުއާމަލާތް ހިންގީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަގީން
  4. ބޭކާރު ހަރަދު ބޭރަށް ދޫކޮށްނުލާ، ޖަޒީރާ ޗުއްޓީއެއް ހަދަމާ!
  5. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  6. ސާފު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް އެއްމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން: ރައީސް މައުމޫނު
  7. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


ސިޓީ އަދި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލީގު ހޯދުމާއި ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވި 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ސިޓީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ވެސް 4-1 އިން ކާމިޔާބު ކުރީ ސިޓީއެވެ. މި މެޗާއި ޓޮޓެންހަމްއިން ކުރިމަތިލިއިރު އެ ޓީމު އެންމެފަހުން ކުޅުނު 14 މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ ސިޓީ މި މެޗާއި ކުރިމަތިލީ ޖެހިޖެހިގެން ތިން މެޗުން ބަލިވުމަށްފަހުއެވެ. ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ފަނާންޑީނިއޯ މި މެޗުގައި ކުޅެފައިނުވާއިރު އޭނާގެ އިތުރުން ބަނާޑޯ ސިލްވާ އަދި ނިކޮލަސް އޮޓަމެންޑީ ވެސް ސިޓީގެ ޓީމުން ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ޓީމުން ވެސް މި މެޗުގައި ތިން ބަދަލެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ޓޮޓެންހަމްއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޓީއިން ވަނީ ހަމަލާ އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ސާނޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ޓޮޓެންހަމްގެ ގޯލުގެ ދަނޑީގައި ޖެހުނުއިރު އެ ޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއެލް ޖީސަސްއެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށް ގުންޑޮގަން ވަނީ ސިޓީގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމްއިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަ ކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 42 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް މި ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެންއެވެ.

ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުން ސިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެން ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިގެން ދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ. ގެބްރިއެލް ޖީސަސް އަދި ރަހީމް ސްޓާލިންއަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތައް އެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް ސްޓާލިން ވަނީ މެޗުގެ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖަހާ ސިޓީގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވުމާއެކު އަންނަ ހަފްތާގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްވަންސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެގެން އެ ޓީމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށި ޔަގީންކުރެވޭނެއެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މެޗަކީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗެއްގައި ޓޮޓެންހަމް ކޮޅަށް ތިން ލަނޑު ވަން ފުރަތަމަ މެޗެވެ،

ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 33 މެޗުން ލިބުނު 87 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. އެ ޓީމާއި ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެމެދު 16 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ކުޅުނު 33 މެޗުން ލިބުނު 67 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް