10 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 01 މުލަ
03 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 17:57
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: ސަލާހުގެ 40 ވަނަ ލަނޑާއެކު ލިވަޕޫލް ތިންވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި

  • ބޯންމައުތާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 15 އޭޕުރިލް 2018 | އާދީއްތަ 17:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕްރައިމަރީއާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި މެމްބަރޝިޕް ފޯމުތަކުގެ އަދަދު 30،000 އަށް އަރާ: އެމްޑީޕީ
  2. ޕެލިކަން ބޯޓް އަޑިއަށްގޮސް، ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެއްޖެ: ބޯޓްގެ ވެރިފަރާތް
  3. ޔާމީންގެ ތުހުމަތަށް ބީއެމްއެލްގެ ރައްދު: މުއާމަލާތް ހިންގީ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ޔަގީން
  4. ބޭކާރު ހަރަދު ބޭރަށް ދޫކޮށްނުލާ، ޖަޒީރާ ޗުއްޓީއެއް ހަދަމާ!
  5. ކެޑޭޓުގައި އުޅުމަކީ މުހިންމު ވަޒީފާތަކަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ
  6. ސާފު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ ބޭއްވުމަށް އެއްމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން: ރައީސް މައުމޫނު
  7. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު
  8. މިސްރުގެ އަހުރާމެއްގެ މަތީގައި ބަރަހަނާ ފޮޓޯނެގި ދެމަފިރިއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ


މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލްގެ ލަނޑުތައް ޖެހި ކުޅުންތެރިން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޭއެފްސީ ބޯންމައުތާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި މުހައްމަދު ސަލާހު މި ސީޒަނުގައި ޖެހި 40 ވަނަ ލަނޑާއެކު ލިވަޕޫލް ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބޯންމައުތާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި ދެ ޓީމު ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅު ބޯންމަތުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ވެސް 4-0 އިން ކާމިޔާބުކުރީ ލިވަޕޫލްއެވެ. މި މެޗާއި ލިވަޕޫލް ކުރިމަތިލިއިރު އެ ޓީމު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެންމެފަހުން ކުޅުނު 18 މެޗުން ވެސް ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުރި ހޯދި މެޗުގައި ކުޅުނު ލިވަޕޫލްގެ ޓީމުގައި ހިމެނުނު ޖޭމްސް މިލްނާގެ ބަދަލުގައި މި މެޗުގައި ފެނިގެންގޮސްފައިވަނީ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަންއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ފެށިގެން ލިވަޕޫލްގެ ފަރާތުން އެޓޭކިން ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔައިރު އެ ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ކޮށްފައެވެ. ލިވަޕޫލްއިން ވަނީ މެޗުގެ ހަތް މިނެޓު ނުހިނގަނީސް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ހެންޑަސަން ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް މާނޭއެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ލިވަޕޫލްއިން ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފެއްދިއިރު ބޯންމައުތުގެ ގޯލު މި މެޗުގައި ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ އަސްމިރް ބެގޮވިޗް ވަނީ ގިނަ ސޭވްތަކެއްކޮށްފައެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ ލިވަޕޫލްއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފެކޭ އެއްގޮތަށް ބޯންމައުތުގެ ގޯލާއި އަމާޒުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ލިވަޕޫލްއިން އުފައްދަމުން ދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެޗުގެ 69 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ މިސްރުގެ ފޯވާޑް ސަލާހުއެވެ. ބޯންމައުތުން މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް ރެފްރީ ނިންމާފައިވަނީ އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ފިރްމީނޯއެވެ.

މި މެޗުގައި ޖެހި ލަނޑާއެކު ސަލާހު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ އެއް ސީޒަނެއްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 30 ލަނޑު ޖެހި އެފްރިކާއަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އެއް ސީޒަނެއްގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 30 ލަނޑު ޖެހި އަށްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ސަލާހު ވަނީ ވެގެންގޮސްފައެވެ. އޭނާ ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ ލިވަޕޫލްގެ ތާރީހުގައި ވެސް 40 ލަނޑު ސީޒަނެއްގައި ހަމަކުރި ތިންވަނަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. މީގެއިތުރުން މި މެޗުގައި ޖެހި ލަނޑާއެކު މާނޭ ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ 44 ލަނޑާއެކު ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ސެނެގޯލްއަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ލިވަޕޫލްގެ ތިން ފޯވާޑުން ވަނީ މިހާތަނަށް މި ސީޒަނުގައި 82 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ކުޅުނު 34 މެޗުން ލިބުނު 70 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތްއިރު ބޯންމައުތު އޮތީ 38 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ 11 ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް