18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

މައުމޫން

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީ މުހިންމު ގާނޫނު ތަކެއް ފާސްކުރެވުނު އަހަރެއް: މަސީހު

އައިޝަތު ޝާނާ | Shaa_Na22

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 04:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

2016 ވަނަ އަހަރަށް އަލްވަދާއު ކިޔާއިރު، މިއަހަރަކީ މުހިންމު ގިނަ ގަނޫނުތަކެއް ފާސްކުރެވިގެންދިޔަ އަހަރެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވަވާ މަސީހު ނުރެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، 2016 ވަނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު މިއަހަރަކީ ދިވެހި ގައުމު ތަރައްގީގެ މައިދާނުގައި ގިނަކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލުކުރި އަހަރެއް ކަމަށެވެ. މަސީހު ވިދާޅުވީ، 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގައިވެސް ވަރަށް އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް ނިންމާލެވި، އަދި މުހިންމު ގިނަ ގާނޫނުތަކެއްވެސް ފާސްކުރެވިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށެވެ.

 

މަސީހު ވިދާޅުވީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ފިސާރި ކެރިގެން މަޑުކުރުމެއްނެތި ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރިއަށް ދާންޖެހޭކަމަށާއި، މި އަމާޒަށް ދަތުރުކުރުމުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ ހާސިލްކޮށްދިނުމުގެ ކަންތައްތައް މިހާރުވެސް ހިނގަމުންދާކަމަށެވެ.

ރަށް ތަރައްގީވެ ގައުމު ތަރައްގީވަމުންދިއުމަކީ އެއްބަޔަކު މޮޅުވެފައި އަނެއްބަޔަކު ބަލިވުންނޫންކަމަށް މަސީހު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފަރުދީ ފެންވަރުގަޔާއި ޖަމާއަތުގެ ފެންވަރުގައި ހީވާގިކަމާއެކީ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުކޮށް ގައުމު ތަރައްގީކޮށް ޒަމާނީ ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުމާއި އަޒުމު މިއަދު އާކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެއްދުވަހުން ކުރެވެންއޮތްކަމެއް ހަތަރު ފަސްދުވަހުން ކުރުމުގެ ވިސްނުންދޫކޮށް، ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމަށް އަމާޒު ހިފަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވާ މަސީހު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހީވާގިކަމާއިއެކު ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގައިވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް