19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އޫބަރ

އޫބަރ މެދުވެރިކޮށް ބައިސްކަލު ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ކުއްޔަށް ނެގޭނެ

  • އޫބަރ އިން ވަނީ ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކުންފުނި ޖަމްޕް ގަނެފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 9 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 19:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ޖަމްޕް ކުންފުނިން މިހާރު ވެސް 40 ސިޓީގައި ޚިދުމަތް ދޭ -- ބީބީސީ

މަޝްހޫރު ރައިޑް ޝެއަރިން އެޕް އޫބަރ މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް އަވަހަށް ބައިސްކަލު ވެސް ކުއްޔަށް ނެގޭނެ ކަމަށް އޫބަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

އޫބަރ އިން ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިފަށަނީ ބައިސްކަލު ކުއްޔަށްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޖަމްޕް ގަތުމަށް ފަހުއެވެ. ނިއުޔޯކްގައި މައި އޮފީސް ޤާއިމްވެފައިވާ ޖަމްޕްއާ އެކު އެމެރިކާގެ ސެންފްރެންސިސްކޯގައި އޫބަރއިން މަސައްކަތްކުރާތާ ވަނީ ދުވަސްކޮޅެއް ވެފައެވެ. އޫބަރއިން ބުނީ ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މުޅި ދުނިޔެއަށް ފުޅާކުރުމަށް އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށެވެ. 

އެކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ޑާރާ ޚުސްރޫޝާހީ ވިދާޅުވީ ދަތުރުފަތުރުގެ އެކި ނިޒާމްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ އެކުންފުނީގެ އަމާޒު ކަމަށެވެ. 

ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި އަހަރަކު 20 އިންސައްތަ ކުރިއަރަމުންދާއިރު، 2020 ވަނަ އަހާރާ ހަމަޔަށްދާއިރު މިވިޔަފާރީގެ ޖުމްލަ އަގު 3.6 ބިލިއަން ޔޫރޯއާއި 5.3 ބިލިއަން ޔޫރޯއާ ދެެމުދުގެ އަގަކަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އޫބަރގެ މައި ވިޔަފާރިކަމަށްވާ ރައިޑް-ޝެއަރކުރުމުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ދަށްވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކުންފުނިން ދަނީ އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް ލޯއަޅަމުންނެވެ. އަދި ޖަމްޕް ކުންފުނި ގަތުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ އޭގެ ތެރެއިން ނިންމުމެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެއެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ޖަމްޕް ކުންފުނިން ދުނިޔޭގެ 6 ޤައުމެއްގެ 40 ސިޓީއެއްގައި ބައިސްކަލު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދެއެވެ. އެކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ ބައިސްކަލުތަކަކީ އިލެކްޓްރިކް ބައިސްކަލުތަކެކެވެ. މި ބައިސްކަލުތައް ކުއްޔަށް ދެނީ ފުރަތަމަ ގަޑިއިރަށް 2 ޑޮލަރަށް އަދި އިތުރުވާ ކޮންމެ މިނެޓަކަށް 7 ސެންޓުގެ ރޭޓުންނެވެ. 

މި ބައިސްކަލުތައް ތަޅުލުން ފަދަ ކަންކަން ސްމާރޓް ފޯން މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެއެވެ. 

އޫބަރއިން ޖަމްޕް ގަނެފައި މިވަނީ ވާދަވެރި އެހެން ކުންފުނިތަކުގެ ސަބަބުން އެކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއަށް އަސަރުކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އޫބަރއިން ވަނީ ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި އެކުންފުނީގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ސިންގަޕޫރުގެ ގްރެބް ކުންފުންޏަށް ވިއްކާލާފައެވެ. ގްރެބްގެ 27.5 އިންސައްތަ ހިއްސާ ކޮންޓްރޯލްކުރަނީ މިހާރު އޫބަރ އިންނެވެ. 

އަނެއްކޮޅުން ޗައިނާގެ ޑީޑީ ކުންފުނިން ވަނީ މެކްސިކޯގައި އެކުންފުނީގެ ރައިޑް-ޝެއަރިންގ ޚިދުމަތް ފަށާނެކަން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް