19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

އެމެރިކަން އެއަރލައިންސް

12.3 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން އެމެރިކަން އެއަރލައިންސް އިން ނިންމައިފި

  • 47 މަތިންދާބޯޓަށް އޯޑަރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
  • އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްއިން އެއަރބަސް މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ވަނީ ނިންމާފައި
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 7 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 18:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނައި ބޮއިންގ ޑްރީމްލައިނަރ -- ޔޫއެސްއޭ ޓުޑޭ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރލައިން ކަމަށްވާ އެމެރިކަން އެއަރލައިންސް އިން 12.3 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ބޮއިންގ ކުންފުނީގެ 47 މަތިންދާބޯޓު ގަންނަން އޯޑަރުދޭން  ނިންމައިފިއެވެ.

އެމެރިކަން އެއަރލައިންސް އިން މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަތިންދާބޯޓަށް އޯޑަރު ދޭން ނިންމީ އެކުންފުނީގެ ބާ ވަމުންދާ ފްލީޓް އައުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުންނެވެ. އާ މަތިންދާބޯޓުތައް ގަންނަން އެމެރިކާގެ ބޮއިންގ ކުންފުންޏާ އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްއާ އެކު ހެދޭ އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްޞީލެއް މިހާތަނަށް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އާއްމުކޮށް މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަތިންދާބޯޓަށް އޯޑަރު ކުރާ ނަމަ މަތިންދާބޯޓު އުފައްދާ ކުންފުނިން އެއެއަރލައިނަކަށް ރަނގަޅު ޑިސްކައުންޓެއް ދެއެވެ.

އެމެރިކަން އެއަރލައިންސް އިން އޯޑަރު ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ބޮއިންގ 787 ނުވަތަ އާއްމު ނަމުން ނަމަ ޑްރީމްލައިނަރތަކަށެވެ. ޑްރީމްލައިނަރގެ އޯޑަރާ އެކު އެކުންފުނިން މީގެ ކުރިން އޯޑަރު ދިން ބޮއިން 737 މަރުކާގެ 40 މަތިންދާބޯޓުގެ އޯޑަރު ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. އަދި އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްއާ އެއްކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޔޫއެސް އެއަރވޭސް އިން 2005 ވަނަ އަހަރު ބޮއިންގއާ ވާދަވެރި އެއަރބަސް ކުންފުންޏަށް އޯޑަރު ދީފައިވާ އޭ-350 މަރުކާގެ 22 މަތިންދާބޯޓުގެ އޯޑަރު ވެސް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ރޮބަރޓް އައިސޮމް ވިދާޅުވީ ބޮއިންގ 737ގެ އޯޑަރުތަކާއި އެއަރބަސްގެ މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ އޯޑަރުތައް ކެންސަލްކުރީ އެކުންފުނިން ބޭނުންކުރާ މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ މޮޑެލްތައް މަދުކުރުމަށް ކަމަށެވެ. މަދު މޮޑެލްތަކެއް ގެންގުޅުމުން ކުންފުންޏަށް ފަސޭހަތަކެއްވެ، ޚަރަދު ކުޑަވެގެންދާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަލަށް އޯޑަރކުރާ މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން 2020ވަނަ އަހަރު ބޮއިންގ ކުންފުނިން ޑެލިވަރކުރާ މަތިންދާބޯޓުތައް އައުމުން އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްއިން ބޭނުންކުރާ ބޮއިންގ 767 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެއެވެ. އަދި ބާކީހުރި ޑްރީމްލައިނަރތައް ޑެލިވަރކުރުމުން 2023ވަނަ އަހަރު އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްއިން ބޭނުންކުރަމުން އައި އެއަރބަސް އޭ-330 އަދި ބޮއިންގ 777ގެ މަތިންދާބޯޓުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާނެއެވެ. 

އެމެރިކަން އެއަރލައިންސްއިން މިހާރު ވެސް 35 ޑްރީމްލައިނަރ ބޭނުންކުރަމުންދާއިރު، އަލަށް އޯޑަރުކުރި ޑްރީމްލައިނަރތަކާއި ކުރިން އޯޑަރކޮށްފައިވާ ޑްރީމްލައިނަރތައް ޑެލިވަރކުރުމުން އެކުންފުނީގައި 89 ބޮއިންގ ޑްރީމްލައިނަރ ބޭނުންކުރާނެއެވެ. 

އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިނުން އެއަރބަސްގެ އޯޑަރތަކެއް ކެންސަލްކުރުމާ ގުޅިގެން ޔޫރަޕަށް ނިސްބަތްވާ އެެއަރބަސް ކުންފުންޏަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިަމަތިވާނެ ކަމަށް މުހައްލިލުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ބޯޓުތަށްފެންނާނެ

1 އަހަރު ކުރި

ބާ ބޯޓުތަށްފެންނާނެ ކޮންމެސް އެހެންގައުމަކުން އިސާހިތަކު

1
0