23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

މައުމޫން

ރައީސް ޔާމީނަކީ، ޤައުމުގައި ބައިބައިވުންތައް އުފައްދަވާ ބޭފުޅެއް: ޝަރީފް

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 7 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 01:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވާހަކަދައްކަވަނީ: ފައިލް ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޤައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާއްވާފައިނުވާއިރު، ނިމިގެންދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިފަކުރެވިގެންދިޔައީ ޤައުމުގައި ބައިބައިވުންތައް އުފެއްދި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިނގައިގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކާއި އެއްބައެއްވަންތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަކީވެސް ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިން ކަމެއް ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތައްވެސް އަމާންކޮށް އޮންނަނީ އެ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިން، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރައްވާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ވެރިކަމަށް ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް ރައްޔިތުންނާއި މެދު ކަންކަން ކުރަންސޖެހޭނީ ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެމަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

"އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހު ވަރަށް ޑިވައިސިވް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި. ވަރަށް ބައިބައިވުން އުފައްދާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ސިފަކުރެވުނީ. އެއްވެސް ގޮތަކަށް އިދިކޮޅު މީހުން އެއްބައިކުރައްވައިގެން، އިދިކޮޅު މީހުންނާއި މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން، ސުލްހަވެގެން، ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ޤައުމުގެ ކަންކަން ހިންގަވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ." ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ޤާނުނުތަކާއި އެއްގޮތަށް އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނޫން ކަމަށްވާނަމަ އިންތިހާބުތަކަކީ ކުޅޭކުޅޭ ކަމަކަށްވެގެންދާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބުގެ ތާރީހުތައް ބަދަލުކުރާނަމަ އެ އިންތިހާބުތަކަކީ ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ އިންތިހާބުތަކަކަށްވެސް ނުވާނެ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް