22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ލެކިއުޓް

ލެކިއުޓުން ސްމާޓް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި

  • ލެކިއުޓްގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކުރުވެނު މިއެޕްލިކޭޝަން އެޕަލް އެޕްސްޓޯ އަދި އެންރޮއިޑް ޕްލޭސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 6 އޭޕުރިލް 2018 | ހުކުރު 10:49 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ލެކިއުޓް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފް ކުރުން -- ފޭސްބުކް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބިއުޓީ ބްރޭންޑްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ވިއްކަމުން ގެންދާ "ލެކިއުޓް" ފިހާރައިގެ ސްމާޓް ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ލެކިއުޓުން ބުނި ގޮތުގައި ލެކިއުޓްގެ ނަމުގައި ތައާރަފްކުރުވެނު މިއެޕްލިކޭޝަން އެޕަލް އެޕްސްޓޯ އަދި ގޫގުލް ޕްލޭސްޓޯރ އިން ޑައުންލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ.

ލެކިއުޓުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޒަމާނާ ގުޅޭ  ތަފާތު ޝޮޕިންގ އެކްސްޕީރިއެންސްއެއް ދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ޒަމާނާއި، އަންނަމުންދާ ބަދަލާ އެކު، ކަސްްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ތަނަކު ހުރެ ވެސް ލެކިއުޓް އިން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށްޓަކައި 2015 ވަނަ އަހަރު lecute.com ގެ ނަމުގައި އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ލެކިއުޓުން ބުނެއެވެ. މި އެޕްގެ މަޤްސަދަކީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ލެކިއުޓް އަދި ލެކިއުޓް ލައިފްސްޓައިލް އިލެކްޓްރޯނިކްސް އިން ވިއްކާ މުދާ ކޮންމެ ވަޤުތަކު ވެސް ގަނެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމެވެ. " ލެކިއުޓް " އެޕްއަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ އަތަށް ލެކިއުޓްގެ ފިހާރަތައް ގެނެސްދިނުމަށް އެޅުނު ވަރަށް ބޮޑު ލިންކެކެވެ.

ލެކިއުޓް އެޕް އިން ގަންނަ މުދަލަށް ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕޭމަންޓް ގޭޓްވޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ކޭޝް އޮން ޑެލިވަރީ (ފައިސާ އަދި ކާޑް މެޝިން ބޭނުންކޮށްގެން) އަދި އިންޓަނެޓް ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ބޭނުންކޮށްގެން ވެސް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެޕް ބޭނުންކޮށްގެން ގަނެވޭ ހުރިހާ މުދަލަކީ ވެސް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބަންދު ކުރެވި ލެކިއުޓުން ގަނެވުނު މުދަލެއްކަން ޔަޤީންވާ ގޮތަށް ލެކިއުޓްގެ ސީލްކުރެވިފައިވާ މުދަލަށް ވުމަކީ ވެސް ގަނެވޭ މުދަލާ މެދު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޔަޤީންކަން އިތުރުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ލެކިއުޓުން ބުނެއެވެ. 

މި އެޕް އިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތާކު ހުރެގެން ވެސް ވިޔަފާރި ކޮށްލެވޭ އަދި ގަންނަ ތަކެތި އެތަނަކަށް ފޮނުވައިދެވޭނެ ކަމަށާއި ގެސްޓް ހައުސް އަދި ރިސޯޓްތަކުގައި އުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު މުދާ ގަނެވޭނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ.

ލެކިއުޓަކީ 1990 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބިއުޓީ ބްރޭންޑްތައް ރާއްޖެ އަށް ތަޢާރަފްކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފިހާރައެކެވެ. ލެކިއުޓް ހިންގަމުން އަންނަނީ ލިންޓެލް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ 28 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލެކިއުޓުން ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ސެންޓް، މޭކްއަޕް އަދި ސްކިންކެއަރ ބްރޭންޑްތައް، އެބްރޭންޑެއް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ގެނެސް، ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމަޔަށް އޮރިޖިނަލް މުދާ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް