13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 13 ވިހާ
05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ހައިކޯޓް

އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ހައްޔަރުކުރީ ރުހުމުގަ ތޯ ނޫންތޯ، ހައި ކޯޓުގައި ޝަރީއަތުގައި ބޮޑު ބަހުސެއް!

 • ރިޔާޒްގެ ނުރުހުން އޮތް ނަމަ ބިޑި އެޅުވީސް: ދައުލަތް
 • އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ވަނީ ނިންމާލާފައި
 • މިއީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތައް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް ބުނެ ކުރި ދައުވާގެ އިސްތިއުނާފު
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 2 އޭޕުރިލް 2018 | ހޯމަ 11:54 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
 2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
 3. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
 4. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
 5. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
 6. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
 7. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
 8. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ


ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ރިޔާޒް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫނިދޫއަށް ގެންދަނީ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިދިޔަ އަހަރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ގޮތާ މެދު ހައި ކޯޓުގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް އޮފީހުގެ ވަކީލުންނާއި ރިޔާޒްއާ ދެމެދު "ހޫނު" ބަހުސެއް ކޮށްފިއެވެ.

އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ މައްޗަށް އުފުލި ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާބިތުވެފައިނުވާ ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައި ވާތީ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައެވެ.

ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ރިޔާޒްގެ ފޯނުގެ ޕިންކޯޑް ނުދިން ކަމަށް ބުނެ އުފުލި ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން ވަނީ ދެ ނުކުތާއެއް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ ފާތިމަތު ނީޝާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާތީ އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު އެ ނުކުތާއަކީ ރިޔާޒްގެ ފަރާތުން އެ ކޯޓުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި ވެސް ނުވާ އަދި ދައުލަތައް އެއަށް ރައްދުދޭން ފުރުސަތު ލިބިފައި ވެސް ނުވާ ނުކުތާއެއް ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރިޔާޒްގެ ދިފާއީ ވަކީލު ހިސާން ހުސެއިން ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުލާސާ ބަޔާނުގައި ފުލުހުންގެ ހެކި ބަހަށް ބަލާއިރު ރިޔާޒް ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފަށް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުލާސާ ބަޔާނުގައި އެ ނުކުތާ ފާހަގަ ކުރި ފަހުން ވެސް އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދުދޭން ދައުލަތައް ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެހުރިހާ ކަމެއް ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލްކޮށްދޭން އެދި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދެ ވަނަ ނުކުތާއެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނިންމާފައި ވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައި ފާހަގަ ކުރި ނުކުތާ އެވެ. ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ ރިޔާޒްގެ ފޯނު ހޯދުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާގެ ފޯނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ފުލުހުން ކުރި ކަންކަމަކީ އެ ކޯޓު އަމުރާ ގުޅިގެން ކުރި ކަންކަން ކަމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރިޔާޒު ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑައިގަތީ އޭނާގެ ރުހުމުގައި ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އޭނާ ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާއިރު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގޮސް ވިލީފުލުހުގައި ވަކިން ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ބެއިންދުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ މައިމަރުކަޒުގައި ވެސް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަމިއްލަ ރުހުމުގައި ފުލުސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާއިރު އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަގަހައިގައި އޮތް ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް މަގުމަތިން ކަމަށާއި އަދި ގެންދެވީ ވެސް ފުލުހުންގެ ވެހިކަލުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ގެންދެވީ ފޯނު އަތުލުމަށް ފަހު އެއްވެސް ސުވާލެއް ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށާއި ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކުރިން އަނބިކަނބަލުނަށް ގުޅާލަން ވެސް އޭނާގެ ފޯނު ފުލުހުން ނުދިން ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތަކަށް ފަހު ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ އޭނާ ނުރުހުމެއް އެކަމުގައި އޮތްކަން ދަލީލުކޮށްދޭން އެއްވެސް ކަމެއް ނުދެއްކޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ނުރުހުނު ނަމަ ބިޑި އެޅުވީސް ކަމަށް ވެސް ވަކީލާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ބެންޗްގައި އިންނެވި ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރާ ނަމަ ކަންތައް ކުރަނީ ކިހިނެތްތޯ ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ވިދާޅުވީ ހައްޔަރުކުރާއިރު ނުރުހޭ ނަމަ ބިޑި އަޅުވާނެ ކަމަށެވެ.  

ފުލުހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެދޭ ގޮތަށް ވާހަކަތައް ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ފޯނު ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ގެންދިއުމަށް ފަހު ލޮކްކޯޑު ދިނުމަށް އެންގުމުން އޭނާ ވަނީ ކޯޓު އަމުރުގައި އެ ދިނުމަށް އަންގާފައި ނުވާތީ އެކަން ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ. އެހެން ކަމުން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލީ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ދަތި ކުރުމުގެ ދައުވާއެވެ. އެ ދައުވާ ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމި ހުކުމުގައި އޭނާ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށް ހިންގި ތަހްގީގު ވެސް ބާތިލްވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނީ އޭރު ހިންގި ތަހްގީގެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވާ ދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ވެސް ރިޔާޒްގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަޑު އެހުމުގައި އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.  

މި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް މީގެ ކުރިން ވެސް ހައި ކޯޓުގައި ބާއްވާފައިވެއެވެ. އެ ފަހަރު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުގެ ދައުވާ އިއްވުމަށް ފަހު ރިޔާޒްއަށް ދިފާއީ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން ފުރުސަތު ދިނެވެ. ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ މައްސަލަ ތާވަލުކުރިއިރު ކުރިން އެ މައްސަލަ އޭރު ބެއްލެވި ބެންޗް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެހެން ކަމުން އެ ބެންޗަށް ބަދަލު ގެނައީ ކީއްވެތޯ ރިޔާޒްގެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި ސާފުކޮށްދޭން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރުގެ ބެންޗުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް އިންނެވި ޝުޖާއު އުސްމާން ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ބައްލަވާ ބެންޗް ބަދަލުވުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވެސް ބަދަލުވެފައި އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީދާ ޖަވާބެއް ފަނޑިޔާރު އެކަމަށް ނުދެއްވައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުންތައް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނުޖެހިއްޖެ ނަމަ ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި އޮންނާނީ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ކަމަށް ވެސް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.  

ގާނޫނު ތަންފީޒްކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅިކަމަށް ބުނެ އުފުލި ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ހައި ކޯޓުގައި ދައުލަތުން އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް