20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކެތޭ ޕެސިފިކް

ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ކެބިން ކްރޫ ޔުނިފޯމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަނީ!

  • ކެތޭ ޕެސިފިކް 1946ވަނަ އަހަރު އުފެދުނީއްސުރެ އެކުންފުނީގެ އަންހެން ކްރޫއިން ލާން ޖެހެނީ ސްކަރޓް
  • އެޤަވާޢިދަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނީ ޔޫނިއަންތަކުގެ ފިއްތުންތަކާއި ހެދި
މިއުވާން މުހައްމަދު | @Miuvaan

| 30 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 18:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ކްރޫއިންތަކެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއަރލައިންކަމަށްވާ ހޮންކޮންގްގެ ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ޔުނިފޯމަށް ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ކެތޭ ޕެސިިފިކްއިން މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޔުނިފޯމް ބަދަލުކުރަން ތިން އަހަރު ނަގާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، ޔުނިފޯމަށް އަންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ބަދަލަކީ އަންހެން ކެބިން ކްރޫއިންނަށް ސްކަރޓްގެ އިތުރުން ފަޓުލޫނުވެސް ލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެތީއެވެ. 1946ވަނަ އަހަރު ކެތޭ ޕެސިފިކް އެއަރލައިން އުފެދުނު ފަހުން މިއަދާއި ހަމަޔަށް އެކުންފުނީގެ އަންހެން ކެބިން ކްރޫއިންނަށް ލެވެނީ ހަމައެކަނި ސްކަރޓެވެ. 

ސްކަރޓްގެ ބަދަލުގައި ފަޓުލޫނު ލާން ބޭނުންވާ އަންހެން ކެބިން ކްރޫއިންނަށް ފަޓުލޫނު ލެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭން ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ކްރޫއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ޔުނިފޯން ރީޑިޒައިންކުރި އިރުވެސް އެދުނެވެ. ކްރޫއިން ބުނީ ސްކަރޓް ލުމުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން އިތުރުވާކަމަށާއި، ޕެސެންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްވެސް އުނދަގޫވާކަމަށެވެ.

ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ޒަމާންވީ ޤަވާޢިދަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެކުންފުނިން ނިންމީ ކްރޫއިންގެ ޔޫނިއަނުން ޕްރެޝަރ ބޮޑުކުރުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ ތަރުޖަމާނަކު ބުނީ ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ޕަސެންޖަރުންނަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތްތަކަށް ކުންފުނިން ވިސްނާ ފަދައިން، މުވައްޒަފުންނާއި މެދުވެސް ކުންފުނިން ވިސްނާކަމަށެވެ. 

ޔުނިފޯމަށް ބަދަލު އަންނައިރު ކެތޭ ޕެސިފިކްގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ކެތޭ ޑްރެގަން އެއަރލައިންގެ ޔުނިފޯމަށްވެސް މިބަދަލުތައް އަންނާނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް