16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ހުއްޓުވާ ޖަލްސާ

ގައުމުގެ ހާލަތު ގޯސްވެގެން ދިޔައީ ރައީސަށް ސައިޒު އޮޅިވަޑައިގަތުމުން: ޑރ. ހުސައިން

  • ރައީސަކީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމެއް
  • ރައީސަކަށް ހުންނަ މީހާ އަމިއްލައަށް މާބޮޑު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެންނުވާނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 30 މާރޗް 2018 | ހުކުރު 04:00 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޕަރ އޯވަރަށް ނުކުންނަވައި، އިބޫ އާއި ފައިސަލް ޖެއްސެވީ ހަޔަކަށް!
  2. ޒުވާނުންގެ ޓްވީޓާއެކީ ޝަހީމް ހޫނުފެނަށް ، އެންމެފަހުން ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކުރައްވައިފި
  3. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
  4. ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި އޮބާމާގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ދަތުރުފުޅު: ރާނީ ކަންތައް ކުރެއްވީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް
  5. ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ގެއްލުން ވާނީ އީޔޫއަށް: ޖަމީލް އުސްމާން
  6. ނޮވެމްބަރު 17ގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ވެގެންދާނެ: އިބޫ
  7. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިންނާމެދު އީޔޫއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން


ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން -- ޓްވިޓަރ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމަނިކުފާނަކީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ބޭފުޅެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ގައުމުގެ ހާލަތު މިހާ ގޯސްވެގެން ދިޔައީ އެމަނިކުފާނުގެ ސައިޒު އޮޅިވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުއްޓުވާގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާއަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަމިއްލަފުޅަށް ތިމާއަކީ މާ ބޮޑު ބޭފުޅެއް ކަމަށް ހީފުޅުވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމެއް ކަމަށް އަބަދުވެސް ރައީސަކަށް ހުންނަ ފަރާތަކުން ހަނދާންކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ކަމަށް އަންނަ ފަރާތައް ވަޒީފާ އޮޅެންޏާ ދެން ދައުލަތުގެ ފައިސާގައިވެސް ޖެހެވެނީ، ދައުލަތުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ނެގޭ ގޮތް ވަނީ. މިކަންކަން މިގޮތަށް ހިނގާ އިރު އަނގައިން ނުބުނެ އަޅުގަނޑުމެން ނުތިބޭނެ." ޑރ ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިވާހަކަތައް އަބަދުވެސް ދައްކާނެ ކަމަށާއި މި ވާހަކަތައް ދައްކާ ދެއްކުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށާއި ގާނޫނާ ހިލާފު ހުރިހާ ކަމެއް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅު ވާހައި ގޮތަށް ސިޔާސީ އެޖެންޑާ ހިންގުމުގައި މިވަގުތު ބަޔަކު ތިބި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އުމުރު ދުވަހު އެގޮތުގައި ނުތިބެވޭނެ ކަމަށާއި ގުޅިފައިވާ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުންވެސް ކާމިޔާބު ހޯދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް