24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04

ރާއްޖެޓީވީ

ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

 • ރައީސް ނަޝީދު އިންޓަވިއު ދެއްވީ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން ގާނޫނަށް ގޮންޖައްސަވައި، ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އަމުރެއް ތަންފީޒު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނުމުން
 • ރާއްޖެ ޓީވީ މިހާތަނަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވޭ
 • ރާއްޖެ ޓީވީއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އަސްކަރިއްޔާގައި އެދުނު
ހުސެން ފިޔާޒް | hussainfiyaz

| 29 މާރޗް 2018 | ބުރާސްފަތި 08:42 | |

މަގުބޫލް

 1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
 2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
 3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
 4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
 5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
 6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
 7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
 8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު -- ދަ ޖެނީވާ ސަމިޓް ފޯރ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނަސް ތަންފީޒު ނުކުރާނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލްއާއި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުން ބުނުމުން އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެެއްގެ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވައި ރައީސް ނަޝީދު ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު ފޯނުން ދެއްވި މި އިންޓަވިއުގެ މައްސަލަ ހަމަ އެދުވަހު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ޒީނާ ޒާހިރެވެ. ޒީނާ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޑީއާރުޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގައި އުޅުއްވި އެވެ.

މި މައްސަލައަށް ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމަވައި، ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އަދި ނާންގާ ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ބުނެ އެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ އިންޓަވިއުގައި "މިވަގުތުން ވަގުތަށް ޖެނެރަލް ޝިޔާމާއި ނަވާޒު އާއި އަނިލް މާލޭ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށް ދިނުމަށް" ގޮވާލައްވާފައިވުމާއި ރައްޔިތުން ނުކުމެ އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލައްވާފައި ވުމެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ އަމުރެއް އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ނެރުނު ނަމަވެސް، އެ އަމުރަށް ތަބާނުވާނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު ވިދާޅުވުމާ އެފަދަ އަމުރެއް ތަންފީޒު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ޝިޔާމާއި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ހިންގެވުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުﷲ ނަވާޒު ދެއްވި ބަޔާނަށް ރައްދު ދެއްވައި، ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "އިތުރަށް ކަންކަން ކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވަންޏާ އަނިޔާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ،" ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި ބަންޑާރަ ނައިބާއި ޝިޔާމާއި ނަވާޒު އެ ހުންނެވީ ނަހަލާލު ބަޣާވާތެއް ކުރައްވައިގެން ކަމަށާއި އެ ބަޣާވާތް ހުއްޓުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް އަމަލުކުރަމުން ދާންޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީއަށް ކަމަށާއި ގާނޫނު އަސާސީ ދަމަހައްޓަކައި ނަގަހައްޓާނެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓު ކަމަށާއި ސިފައިން ވެސް ފުލުހުން ވެސް އަދި ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނާއި އަނިލްއާއި ޖެނެރަލް ޝިޔާމް އަދި ނަވާޒުގެ ބަޣާވާތުގެ ވާހަކަތައް ހުއްޓުވަން ރައްޔިތުން ނުކުންނެވުމަށް ވެސް ނަޝީދު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީނު ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރެއްވުމާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ޖުމުލަ ތިއްބެވީ 50 އޮފިސަރުން ކަމަށާއި ނަވާޒާއި ޝިޔާމާއި އަނިލް މާލޭ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"މިކަމުގައި ރައްޔިތުން ވެސް ވީހާ ބޮޑަށް ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލަން. މުޅި ދުނިޔެ އޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ބަލަހައްޓައިގެން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އަމުރު ތަންފީޒުނުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ އިތުރު ތަނެއް ނެތް ކަމަށާއި އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރައްވާ ނަމަ ދެން ދާންޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދެއްވި ބަޔާނުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް، އެކަން ވަރިހަމަކޮށްލައިގެން ނުތިއްބަވާނެ ކަމަށާއި އެ ކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރައްވައި ކާމިޔާބު ހޯއްދަވައި، ނަވާޒާއި ޝިޔާމް ހައްޔަރުކުރާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޖެނެރަލް ޝިޔާމަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ނުހުއްޓާނަން، އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ކާމިޔާބު ކުރައްވާނަން." އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޯޓް އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެކަމަށް ގޮންޖައްސަވައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުނުކޮށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކުރި އެވެ. މި ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރީ ވެސް އަދި 45 ދުވަހަށް ދިގު ދެންމީ ވެސް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބުނެ އެވެ.

މިހާތަނަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ. މި މައްސަލަތައް ސިވިލް ކޯޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. 

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ރައީސް ނަޝީދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބަލާއިރު، ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރާ ބައެއް ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުން ގެނެސްދީފައިވާ ކޮންޓެންޓްތަކުގައި ބައެއްް ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއް ބަލާ ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. އަދި އެ ފަދަ އިންޒާރުތައް ދިނުން ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފައެއް ނުވެ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރަޝީދުބެ

10 މަސް ކުރިން

އޭގެތެރެއަށް އިތުރުކޮއްލާ ޓިނުކަތުރޭ ދޮންކެޔޮ ލޯނުހުވޭ މިމީހުން ނަކީ މިޤައުމުގެ ޣައްދާރުން ހިފާ ހައްޔަރުކުރަން ލަސްވެސްވެއްޖެ!

1
0
މެމްބަރ

10 މަސް ކުރިން

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނާއިޚިލާފުކަންތައް ކުރުމުގައި ހައްދުން ނައްޓާފަ ހުރިތަނެއް. އެތާތިއްބަވާ ބޭފުޅުންނައް ހީވާކަހަލައެބޭފުޅންނަކީ ޕީޕީއެމް ޔާމީން ގޮފީގެ އަޅުންކަމައް. މިއެންމެނާއިގެން ދައުވާކުރެވޭނެ ދުވަހެއް ވަރައް އަވަހައް އަންނާނެ ކަމައްހީކުރަން. ޤާނޫނީގޮތުން ހަވާލުކުރެވިފަތިބި ރައްޔިތުންނައް ޚިދުމަތް ކޮއް ދިނުމައް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން މުސާރަދީފަ ތިބޭބަޔަކު ރައްޔިތުންނައް ހަރާމްކޯރުވީމް އެމައްސަލަތައް ބެލެވެންޖެހޭނެ.

0
0