20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު

ސަރުކާރު އަދިވެސް ހަމަ އިސްކޮޅަށް ނުތެދުވެވި، ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވެ!

 • ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވި ކަމަށް އެއްބަސްވީ އަމިއްލައަށް
 • އަދިވެސް ހަމައިސްކޮޅަށް ނުތެދުވެވޭ
 • ތެދުވަން އުޅެފިނަމަ ވެއްޓިދާނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | @Miuvaan

| 27 މާރޗް 2018 | އަންގާރަ 16:35 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން -- ފޮޓޯ : ހުސެން ފިޔާޒް

ކަންކަން ހަމަމަގަށް އަޅުވައި، ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ދުސްތޫރީ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރުމުން ދިވެހި ސަރުކާރު ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވިއެވެ. އެކަމަށް އަމިއްލައަށް އިޢުތިރާފު ވެވަޑައިގަތީ ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ވިސްނައިފި މީހަކަށް ރައީސް ޔާމީން އެވިދާޅުވި އެއްޗަކުން، ސަރުކާރު އެހާތަނަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެ އޮވެ ހިންގަމުން އައީ ޤާނޫނާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން ނޫންކަން ސާފުވާނެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ސަރުކާރުން މިހާރު ދައްކަން ބޭނުންވާ މަންޒަރަކީ ސަރުކާރު އޮތީ ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެ ކަމެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ކަން އޮތީ އެހެންތޯއެވެ؟

ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެ، ގަޓުގައި ސަރުކާރު ހިންގޭ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ފެންނަނީ އަބަދު ސިހިސިހި ތިބޭތަނެވެ. ހެނދުނު ހޭލައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރެވޭ ސުވާލަކީ އަމުރެއް އޮތްތޯއެވެ؟ ސަރުކާރު އޮތްތޯއެވެ؟ މަގޭ މަޤާމު އެބައޮތްތޯއެވެ؟

ޙާކިމާ އޮފީހަށް ވަޑައިގަން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަކީ މިއަދު ކަނޑާލަން ޖެހޭނީ ކޮން ބައެއްތޯ ބެއްލެވުމެވެ. މިއަދު ގޮޅިއަށް ވައްދަން ޖެހެނީ ކޮންބައެއްތޯ ބެއްލެވުމެވެ. ސަރުކާރު ހިންގަމުގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ފެންނަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭނެއް އެދުވަހު 'އޮން ދަ ގޯ' ގައި ހަދާތަނެވެ. އެހާ ވެސް ޔަޤީންކަން ކުޑައެވެ. 

މިސަރުކާރަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެވިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ޤަބޫލުކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނެވެ. ނުރަސްމީކޮށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރަކާ ވާހަކަ ދައްކާލެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެނގިގެންދާ ހަޤީގަތަކީ އެއީއެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން އިތުބާރެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާ މާޔޫސްކަމުގައި އެންމެ ފަހުން އެބޭފުޅުން ވެސް ސަރުކާރު މަތިން ފޫހިވަނީއެވެ. 

ވެރިކަމަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ގޮންޖެހުމަކަށް ވެދާނެ ކޮންމެ މީހަކު އެހެރީ ޖަލުގައެވެ. ނުވަތަ އަނބުރާ ނާދެވޭނެ ޙާލަތެއްގައި ޤައުމުން ބޭރުގައެވެ. ސަރުކާރު ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެވުނު ނަމަ އެބޭފުޅުން ތިއްބަވާނީ ޤައުމުގައެވެ. ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ސުލްހަވެރި ސިޔާސީ ޙަރަކާތް ހިންގަވާށެވެ. ސަރުކާރު އަދިވެސް ކުޑަކަކޫ މަތީގައި އޮވެ، ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވެވިދާނެ ކަމަށް ހީވެެގެން އެތައް ބަޔަކު އަދިވެސް ޖަލަށްލަމުން ދެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއީ ހަމަ އަނެއްކާ ވެސް ސަރުކާރުގެ ކޮނޑުގައި އެލުވޭ އިތުރު ބަރެކެވެ. ކޮނޑަށް ބަރުވި ވަރަކަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ތެދުވަން ކުރާ މަސައްކަތް ވާނީ ބުރައެވެ.

ސަރުކާރުން މިއަދު ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަކީ ކުޑަކަކޫ މަތީގައި ހުރެ، ކޮނޑަށް ބަރު ކުރަން ވެއްޖެ ނަމަ، ތެދުވަން ގުޑިލާ ވަގުތު ވެއްޓޭނެ ކަމެވެ. ކުޑަކަކޫ މައްޗަށް ތިރިވީމައި ކުރަން ޖެހޭކަމަކީ ބައެއް ބަރުތައް އެއްލާލުމެވެ. އިތުރަށް ބަރުކުރުމެއް ނޫނެވެ. އެވަރު ވިސްނިވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުން ވެރިކަމުގައި ތިއްބަވާ ނަމަ ވާނީ މިހެންނެވެ. ދެމަސްވާން ގާތްވާއިރު ވެސް އަދިވެސް ހަމައިސްކޮޅަށް ނުތެދުވެވުމުން، އެއިން ޢިބުރަތް ލިބިގަންނަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް