20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޒޫމާގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖެކޯބް ޒޫމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

 • ޒޫމާގެ އިސްތިއުފާ އިއުލާން ކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހު ގައުމާއި މުޚާތަބް ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
 • އޭނާ އިސްތިއުފާ އަށް އާއްމުންނާއި ވެރިކަން ކުރާ އޭއެންސީ އިން ގޮވާލި ނަމަވެސް، އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޒޫމާ ފުރަތަމަ ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފަ
 • މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، ޒޫމާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވައްދާނެކަން އޭއެންސީ އިން ހާމަކޮށްފައިވަނިކޮށް
މުޙައްމަދު ޒާހިރު | @MohamedZaahir

| 15 ފެބުރުވަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 02:36 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
 5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
 6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
 8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖެކޮބް ޒޫމާ، ޕްރިޓޯރިއާގެ ޔޫނިއަން ބިލްޑިންގ ގައި ގައުމާއި މުޚާތަބް ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބުދަ ދުވަހު މަގާމުން އިސްއިތުފާ ދެއްވިކަން އިއުލާން ކުރައްވަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނިކޮށް، ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް ޖެކޯބް ޒޫމާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމެވިކަން ޒޫމާ އިއުލާން ކުރެއްވީ ޕްރިޓޯރިއާގައި ހުންނަވައި ގައުމީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޒޫމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ތަކާއި ގުޅިގެން ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ގޮވާލައި، އާއްމުންނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ޕާޓީ އިންވެސް ފިއްތުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވަނިކޮށެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ އެފްރިކަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (އޭއެންސީ) އިން އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޒޫމާ އަށް ރަސްމީކޮށް ދަންނަވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ސާފުވެފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ ޒޫމާ ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

އަމިއްލަ ފުޅަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޒޫމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވުމާއެކު އޭއެންސީ އިން ވަނީ، ޒޫމާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް އެގައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުށަހެޅުމަށް ނިންމިކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޒޫމާ، ވެރިކަން ކުރާ އޭއެންސީ އާ ގުޅިފައިވަނީ 1958 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އޭނާ އަކީ އޭއެންސީގެ އެންމެ ވަފާތެރި އަދި އެންމެ އިސް މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ލީޑަރެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގައި އޮތް ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވި، އެގައުމުގެ ބަތަލް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ އާއެކު ރޮބިން އައިލެންޑްގެ ޖަލުގައި 10 އަހަރު ޒޫމާ ހޭދަކުރެއްވި އެވެ. ޖަލުން މިނިވަން ވުމާއެކު އަމިއްލަ އަށް އަރުވާލެވިގެން ގައުމުން ބޭރުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު ޒޫމާ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ 1990 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ތޫނުފިލި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި ޒޫމާގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކާއި، އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ގިނަ ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ. އޭނާ ވެފައިވަނީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްފަހު، ދެކުނު އެފްރިކާ ދުށް އެންމެ މައްސަލަ ބޮޑު ރައީސަށެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާގެ ދުސްތޫރީ ކޯޓުން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ވަނީ، ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކަންދްލާގައި ހުންނަ ޒޫމާގެ ގެކޮޅެއް މަރާމާތު ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލާގައި އޭނާ ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އޭގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ހަމަ އެކޯޓުން ވަނީ، އެގައުމުގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ނަގަހައްޓައި، ދިފާއު ކުރުމާއި ޤާނޫނު އަސާސީ އަށް އިހްތިރާމް ކުރުމުގައި ޒޫމާ ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެނިންމުމާއެކު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަގާމުން އަޒުލް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ވޯޓު ނެގިނަމަވެސް، އޭއެންސީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތް މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުން ޒޫމާ ވަނީ ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެވޯޓުގައި ޒޫމާ މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް 143 މެމްބަރުން ވޯޓު ދިންއިރު، މަގާމުން ވަކި ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް 233 ވޯޓު ލިބިފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒޫމާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ އެހެން މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ދެކުނު އެފްރިކާ އަށް 1993 ވަނަ އަހަރު ހިޖުރަކުރި އިންޑިއާގެ އާއިލާ އަކަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް