19 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި | 05 ފުސް
06 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު

ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވޭ: ޕޮލިސް

 • ބޭރުން އަގު ބޮޑެތި މުދާ ގަތުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ
 • ދައުލަތް ހިންގުމަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއަޅާފައިވޭ
 • މި މައްސަލައިގައި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ވަނީ ލިބިފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 13 ފެބުރުވަރީ 2018 | އަންގާރަ 17:44 | |

މަގުބޫލް

 1. އެމްޑީޕީ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި
 2. ފައިރޫޒް ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އަލުން ގުޅިއްޖެ
 3. ޤައުމަށްޓަކައި ކުރައްވާ މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭ ގޮތަށް ބައްޕަ މިނިވަންވާކަށް ނޭދެން: އިމްރާންގެ ދަރިކަނބަލުން
 4. ސަލްމާން ކޫރޫއިންގެ ކުރިމަތީގައި ޖާންވީ ލަދުގަންނަވާލި ގޮތް ކިޔައިދީފި
 5. އެސްއޯ ފުލުހުންތަކެއް އިހަވަންދޫއަށް އަރައި، ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބަޔަކަށް އަނިޔާ ވެއްޖެ
 6. އިމްރާންއާ ޑީލް ހަދަން ސަރުކާރުން މީހަކު ފޮނުވައިފި: މަހްލޫފް
 7. އެސްއޯ ފުލުހުންގެ އަމަލުތަކުން އަނިޔާ ލިބުނު ވެއިޓަރު އިތުރު ފަރުވާއަށް ދިއްދޫއަށް ފޮނުވާލައިފި
 8. ބޮޑުވަޒީރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ގެނެސް، ދިގު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިދާނެ: ނިހާން


އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ، ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގު ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން ރާއްޖެއިންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަގު ބޮޑެތި މުދާ ގަތުމަށް ދަތުރުކުރައްވައި އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިކަންކަން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ޔަގީން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީގެ އިތުރަށް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ޔަގީން ކުރެވޭ އަނެއް ކަމަކީ، ދައުލަތް ހިންގުމަށް ގަސްތުގައި ހުރަސްއަޅާ، މިކަންކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އައިޓީ ވިއުގަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސީދާ އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް ތަހުގީގަށް ވަނީ ޔަގީން ކުރެވިފައި،" ޝިފާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފުލުހުން މިހެން ހާމަކޮށްފައިވާ އިރު ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން އަންނަ ބޮޑު ކުންފުންޏަކުން އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި 2.4 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައިވާ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދީ ގާނޫނީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ އިރު، ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީހުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ނަޖުމާ އިބްރާހިމްގެ ގެއިން ފެނުނު ކަޅު ފޮށިތެރެއިން ގިނަ ހެކި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ފޮށީގެ ތެރެއިން ފެނުނު ޑޮކިއުމެންޓަކުން ރައީސް މައުމޫން މެދުވެރިކޮށް ފާރިސް މައުމޫން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ބައްދަލު ކުރިކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމްތައް ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މެދު ބައިބައިވުން އުފައްދައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަށް ހިތްވަރުދީ، އެކަން ރޭވުމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފަ އެވެ.

ޝިފާން ވިދާޅުވީ، އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ވަކީލުންނާއި ބައްދަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަވެސް ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިގެން ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް