21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ސަރުކާރު ވައްޓާލުން

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ގެންގުޅުނު ކަޅު ފޮށި!

 • ރައީސް މައުމޫންގެ ގެކޮޅުން ކަޅު ފޮއްޓެއް ނެރުނު،، ފެނުނީ ނަޖުމާގެ ގެއިން: ފުލުހުން
 • އަލީ ހަމީދުގެ ފްލެޓަކުން ފައިސާ ދަބަހެއް ފެނުނު: ޕޮލިސް
 • ރައީސް މައުމޫން އަށާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ސައީދުއަށް ކުރާ ތުހުމަތަކާ ގުޅޭ އެކަށީގެންވާ ހެއްކެއް ނެތް
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 12 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޯމަ 12:02 | |

މަގުބޫލް

 1. އިބޫއަށް ކުރުނބާ އުފުލައިދިން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ
 2. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ރައީސްގެ ފްލައިޓުން މެމްބަރު ރިޔާޒު މާލެ ނުގެންނެވި!
 3. އުފަން ރަށުގެ ހޫނު މަރުޙަބާއިން ފައިސަލް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ
 4. އަންހެންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ފަދަ ބަސްފުޅެއް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ!
 5. އިބޫގެ ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް އެޗްޑީސީއާއި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
 6. އިބޫ ބޫޓާ އެކު ވެންނެވި ތަނަކީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ މިސްކިތެއް!
 7. ފިޔާތޮށި ކުލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބުނެފި
 8. ބުދު ގެލެރީ އަދިވެސް ނުނަގާ، އަދިވެސް ބަރާބަރަށް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ!


ކަޅު ފޮށި -- ގޫގުލް

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށާ އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރަމުންދާއިރު، ސުވާލު އުފެދޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ދަނީ ފެންމަތި ވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ކަންކަން ހިއްސާ ކޮށްލާނަ މެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާގެ ދެ ބޭފުޅަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެއާއިލާގެ ޑްރައިވަރު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. ދެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫންއާއި ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމު އެވެ. އަދި ރައީސް މައުމޫންގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަޖުމާ އިބްރާހީމް ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލީ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ހައްޔްރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެނގިފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އަބްދުﷲ ސައީދު ހައްޔަރު ކޮށްފަައިވަނީ ގަދަ ކަމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެ އަބްދުﷲ ސައީދު ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލައި ދަމާ ކޫއްތާފައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.  

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވެސް އަނިޔާވެރިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލީ ބައެއް ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދަށުން ހިނގަމުން އަންނަ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)ގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ ހަސަން ސައީދު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާއިރު، ޑީޖޭއޭގެ އައީޓީ ކަންކަމުގެ އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ފަރާތާއި އެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ކުރިއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

މިހުރިހާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެގެން ދިޔައީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ގެއްލުނު ހިސާބުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ބުނާ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ މެމްބަރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ ހިސާބުން ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް މަޖިލިސް ތަޅުއަޅުވާ "ހިސޯރު" ކޮށް މަޖިލިސް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހިނގައިގަންނަ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދަން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑިގެއްލިއްޖެ ކަމަށް މަޖިލީހުން ކަނޑައެޅުމުން އެމެމްބަރުންނަށް ޖެހުނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން އެމައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދާށެވެ.

ދައުލަތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއްބާރު ކަމަށްވާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް، މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންނަކީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކަމަށް ދައުލަތުގެ އަދުލްއިންސާފު ގާއިމު ކުރުމުގެ ބާރު ކަމަށްވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމާއެކު، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސިފައިން ވައްދައި ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.  ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ދެ ބާރު ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ދެން މިކިޔަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބަޔަކު އުޅުނިއްޔޯލަ އެވެ.

ހިންގާދިޔަ ކަންކަންމަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރުން އެންމެ ޖެހިލުންވީ ރައީސް މައުމޫން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކާ ގުޅިގެންކަން އެނގެ އެވެ. ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް މައުމޫން ވަނީ މަޖިލީހުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ 12 މެމްބަރުންނަކީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އަތްމަތީގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންވެސް ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައެވެ. ނަމަވެސް މިޖަލްސާގައި ރައީސް މައުމޫން ވަނީ މި ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްރެޝަރަށް ވައްޓާލައްވައިފަ އެވެ. އެއީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އަންނަންދެން ކޮންމެހެން މަޑު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތްކަމަށާއި އިތުރަށް ޖަރީމާތައް ހިންގަން އަދި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލަން މި ސަރުކާރަށް އިތުރަށް ފުރުސަތު ދީގެން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. މިހާރުން މިހާރަށް ވެސް މިސަރުކާރުން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ބަދަލު ކުރެވެން އޮތްނަމަ ބަދަލު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 57 މެމްބަރުންގެ ތާއީދު ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ކަމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނިއްޔޭ ކިޔައިގެން ފުލުހުން ތަހުގީގު ހިންގަމުންދާއިރު، މިހާތަނަށް އެކަމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ހެއްކެއްގެ ވާހަކައެއް ފުލުހުން ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމަކީ އެއީ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރައީސް މައުމޫނަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުން ކަޅު ފޮއްޓެއް ނެރެ ވަރަށް ސިއްރު ސިއްރުން ރައީސް މައުމޫން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ނަޖުމާގެ ގެއަށް ވެއްދި ކަމަށެވެ. އެ ފޮށި ތެރެއިން ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނާއިރު، ރާއްޖޭގައި 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި އިއްޒަތްތެރި ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރިއިރު، އެކަށީގެންވާ ހެކިވެސް ނުދެއްކުނު ކަމީ، ތިޔަ ތަހުގީގުގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރު ހާމަވާ ކަމެކެވެ.

ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ގ. ރެހެންދި ފްލެޓުން އަލީ ހަމީދު މުހައްމަދުއަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރުތަކެއް ފެނުނުކަމަށް މިއަދު ފުލުހުން ބުނާއިރު، މީގެ ކުރިން އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ތުހުމަތުތަކުގައި ވީޑިއޯއަކުން ވިޔަސް އެއީ އަލީ ހަމީދު ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޔަގީން ނުކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭރުއެއީ އަލީ ހަމީދު ކަަމަށް ޔާގީން ނުކުރެވުނު ފުލުހުން މިއަދު އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން ގިނަ އަދަދެއްގައި ފައިސާ ފެނުނު ކަމަށް ބުނުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން އެހާ ހައިރާންވާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ މީގެކުރިން ފުލުހުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް ތަހުގީގުތަކުން އެކަންކަން ފެންނަން ހުރީތީ އެވެ. އޭގެ އެއް މިސާލަކީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރި ތުހުމަތާއި މާލޭގައި ހުރި ފެން ފޯއްރުއްތައް ކެނޑި މައްސަލަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެސް ހުދު ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަނީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއަށް ބަޔަކު ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެއީޯ ކޮރަޕްޓް މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ވެސް ހުދު ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެހެންވީމާ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އެކިގޮތްގޮތަށް އަނބުރާ ލުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫންތޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް