24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ކިނބިހި އެޅުން

ކިނބިއްސެއް އޮއްބާލި މީހެއްގެ ކަރުތެރެ ފަޅައިގެން ހިނގައްޖެ

  • ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔަކީ ކިނބިހި އަޅަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ކިނބިހި އޮއްބާ ނުލުން
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 11:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


މީހަކު ކިނބިހި އަޅަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ނުވަގުތެއްގައި އަދި ނުގުޅޭ މާހައުލެއްގައި ބާރު އަޑުފައްގަނޑާ އެކު ކިނބިހި އަޅާކަށް މީހުން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ މީހުން ބަލައިގަންނަ ކަމަކަށް ވެސް ނުވެއެވެ. ގިނަ މީހުން އަނގަމަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ކިނބިހި އެޅި ނަމަވެސް މަދުން ނަމަވެސް ކިނބިހި ބޭރުވިޔަ ނުދީ ހިފަހައްޓާ މީހުން އުޅޭތީ ފެނެއެވެ. އެކަމަކު މިހެން ކަންކުރާ މީހުންނަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުން ބޮޑު އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ. މި އިންޒާރު އައީ ކިނބިއްސެއް އޮއްބާލުމަށް އުޅުނު މީހަކު ކަރުތެރެ ފަޅައިގެން ގޮސް އޭނާއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ހާމަ ކުރުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ބީއެމްޖޭ ކޭސް ރިޕޯޓްސް މަޖައްއްލާގައި މި ދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ޝާއިއު ކޮށްފައިވާ މި ކޭސް ސްޓަޑީގައި ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ، ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހަކު ކަރު ދުޅަވުމާއި، ހިން ދިރުވަން އުނދަގޫ ވުމާއި، އަދި ކަރުތެރެއަށް އިތުރު އުނދަގޫތައް ވާތީ ލީސިސްޓަރ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމަޖެންސީ ރޫމަށް ރިޕޯޓު ކުރުމުން އެކަން ވީ ގޮތް ބެލުމުން އޭނާ އަށް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވީ ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް އައި ކިނބިއްސެއް އޮއްބާލުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުމުރުން 34 އަހަރުގެ މި މީހާގެ އަޑު ގެއްލި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަންޑަން ޔުނިވަސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑިރެކްޓަރ ފޯ އިޔަރ، ނޯސް އެނޑް ތްރޯޓް ޑރ. އެންތަނީ އައިމަޓް ޓައިމް މަޖައްލާ އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ހާމަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި ކިނބިހި އަޅާ އިރު ހަށިގަނޑުން ވައި ބޭރަށް ނުކުންނަނީ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައެވެ. އެއީ ގަޑިއަކު 150 މޭލު ބާރު މިނުގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ ހުރިހާ ޕްރެޝަރެއް އޮއްބާލަން އުޅެފިނަމަ ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވެސް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ.

ކިނބިހި އޮއްބާލަން އުޅުނު މީހާ ބެލި ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ކަރުތެރެ ހަލާކުވެފައި ހުރުމާއެކު ފުރަތަމަ އެމީހުން ހީކުރީ އިންފެކްޝަންގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް އެންޓިބަޔޮޓިކް ފަރުވާ ފެށި ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ޓެކްސަސްގެ ހެލްތް ސައިންސް ސެންޓަރ ގެ ކަރާއި ބެހޭ ޚާއްސަ ސާޖަން ޑރ ޒީ ޔޭންގް ޖިއާން ޓައިމް މަޖައްލާ އަށް ކިޔައި ދެއްވި ގޮތުގައި ކިނބިހި އޮއްބާލުމަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެތެރެހައްޓަށް ގެއްލުންވާ މައްސަލަ ތަކުގެ އަދަދު މަދު ނަމަވެސް އަހަރު މައްސަލައެއް ދެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ ޖިއާން އިތުރަށް ސާފު ކޮށްދެއްވި ގޮތުގައި ކިނބިހީގެ ބޭނުމަކީ ހަށިގަނޑުން ޖަރާސީމް ނުވަތަ ބެކްޓީރިއާ ފަދަ އެއްޗެއް ބޭރު ކޮށްލުން ކަމަށް ވުމާއެކު އެކަމަށް ހުރަސް އަޅައިފިނަމަ ބޭރު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ބޭރު ވުމުގެ ބަދަލުގައި އެތެރެ ކޮށްލެވެނީ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުން ބޭރުވާން ޖެހޭ އެއްޗެއް އަނބުރާ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވާސިލް ކުރެވެނީ ކަމަށެވެ.

ކިނބިހި އޮއްބާލުން އުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަރުތެރެ ފަޅައިގެން ދިޔަ މީހާ މިހާރު ވަނީ މުޅިން ފަސޭހަ ވެފައެވެ. އަދި ކިނބިއްސެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ކިނބިހި އޮއްބާލަން ނޫޅުމަށްވެސް ޑޮކްޓަރުން އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަމުން ނަސޭހަތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުންގެ ލަފަޔަކީ އިޖްތިމާއީ ގޮތުން ގަބޫލު ކުރެވެ ކަމަކަށް ނުވިޔަސް، ކިނބިއްސެއް އައުމުން ކިނބިހި އެޅުމެވެ. އަދި ކިނބިހި އަޅާއިރު ހަމަ ބާރަށް ކިނބިހި އެޅުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް